gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2008

Regeling Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 29-12-2007
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2008
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2010
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2007
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 12e

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 15 november 2007

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer

besluit:

vast te stellen:

de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2008

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  groene mini-container: een container met een inhoud van 140 liter, dan wel 240 liter, bestemd voor het groente-, fruit-en tuinafval;

 • 2.

  grijze mini-container: een container met een inhoud van 140 liter dan wel, 240 liter, bestemd voor het overige afval;

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1944, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijkeafvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per perceel per belastingjaar € 327,00

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt het tarief per perceel per belastingjaar:

  • a.

   voor éénpersoonshuishoudens waar huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld door middel van één of meer voor gezamenlijk gebruik bestemde bedrijfscontainers, grijze mini-containers, groene minicontainers of een combinatie daarvan € 245,00

  • b.

   voor éénpersoonshuishoudens die gebruik maken van een set, bestaande uit een groene en een grijze minicontainer van 140 liter € 245,00

 • 3.

  Naast het tarief zoals vermeld in het eerste dan wel het tweede lid wordt per belastingjaar geheven:

  • a.

   voor een extra grijze mini-container van 240 liter, per grijze mini-container € 200,00

  • b.

   voor een extra groene mini-container van 240 liter, per groene mini-container € 160,00

  • c.

   voor een extra grijze mini-container van 140 liter, per grijze mini-container € 160,00

  • d.

   voor een extra groene mini-container van 140 liter, per groene mini-container € 135,00

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in vijf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de, in de voorgaande leden, gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor het gedeelte van de aanslag dat een gevolg is van de plaatsing van één of meer extra groene mini-containers of één of meer extra grijze mini-containers wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2007' van 21 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2008.