gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten 2013

Regeling Verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-01-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1202537

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelet op: artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening;

Verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten 2013

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn.

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken, of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de

 • schriftelijke

  kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de, in de voorgaande leden, gestelde termijnen

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot

de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten 2012’ van 15 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening brandweerrechten 2013’.

TARIEVENTABEL 2013 behorende bij de Verordening brandweerrechten 2013

Regeling informatie

Verrichten van diensten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier van

 

 

een tankautospuit

€ 57,25

 

een motorspuit

€ 26,20

 

een duikteam

€ 49,50

Overige diensten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

2.1

vullen van persluchtflessen 200/300 bar, per fles

€ 8,80

2.2

huren van brandblusapparaten per 24 uur

€ 17,05

2.3

hervullen van brandblusapparaten: het dagtarief dat op het moment van hervullen door de leverancier van brandblusapparaten voor AFFF of Co5 in rekening wordt gebracht

€ 20,70

2.4

inhuren van brandwachten voor bewakingsdiensten, per uur/per man

€ 49,70

2.5

inwinnen van advies en instructies, per uur/per man