gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en de invordering van een recht onder de naam "Havengeld

Regeling Verordening op de heffing en de invordering van een recht onder de naam "Havengeld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-01-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1202377

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012;

gelet op:

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel 1a, van de Gemeentewet;

- haar besluit van 27 september 2012 om enkele percelen in de jachthaven van Steenbergen aan te kopen;

- het feit dat de gemeente Steenbergen per 1 januari 2013 eigenaar van de volledige jachthaven is;

- het feit dat de gewenste opwaardering van de jachthaven Steenbergen nog op zich laat wachten en dat tot het moment van die opwaardering de jachthaven in de huidige vorm kan blijven functioneren;

- het feit dat om de jachthaven onder gemeentelijke vlag te laten opereren een aantal regels inzake de veiligheid, het gebruik en de tarieven van de jachthaven nodig zijn;

- dergelijke regels een plaats moeten krijgen in gemeentelijke verordeningen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening;

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN EEN RECHT ONDER DE NAAM “HAVENGELD” (HAVENGELDVERORDENING GEMEENTE STEENBERGEN).

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijboot: open vaartuig, niet hoger dan 1 meter en niet groter dan 10m², behorende bij een vaartuig hoger dan 1 meter en groter dan 10m²;

 • b.

  Breedte: de grootste breedte over al van het vaartuig;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

 • d.

  Dag:een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 16:00 uur;

 • e.

  Haven: de haven die in eigendom aan de gemeente Steenbergen toebehoort, c.q. bij de gemeente in beheer is, haven Steenbergen;

 • f.

  Haven Steenbergen: de haven zoals weergegeven in bijlage 1;

 • g.

  Havenmeester/beheerder: een partij danwel persoon die als zodanig door het college is benoemd en aan wie het toezicht op de haven en kade is gemandateerd;

 • h.

  Exploitant: een partij die als zodanig door het college is benoemd en aan wie de exploitatie van de haven is uitbesteed;

 • i.

  Gebruikovereenkomst: overeenkomst waarbij de gemeente Steenbergen/exploitant zich verbindt om de ligplaatshouder of de passant een ligplaats in gebruik te geven en de ligplaatshouder of passant zich verbindt om de hiervoor in rekening te brengen havengeld te betalen;

 • j.

  Jaarabonnement: de gebruikperiode van 1 januari van een bepaald jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar;

 • k.

  Kade: de kaden die in eigendom aan de gemeente Steenbergen toebehoren, c.q. bij de gemeente in beheer zijn;

 • l.

  Lengte: de grootste lengte over al van het vaartuig met inbegrip van de vaste boegspriet;

 • m.

  Ligplaats: de ruimte in de haven die in gebruik wordt gegeven ten behoeve van vaartuigen;

 • n.

  Ligplaatshouder: hij die voor enig vaartuig een vaste ligplaats heeft toegewezen gekregen door het college en daarvoor de vastgestelde vergoeding heeft voldaan;

 • o.

  Meetbrief:het document als bedoeld in artikel 782, derde lid, van het Wetboek van Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb 584 (Besluit binnenschependocumenten);

 • p.

  Passagiersschip:een binnenvaartschip, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen;

 • q.

  Passant: hij die met een pleziervaartuig de haven binnenvaart, dan wel binnenvaart en voornemens is daar een of meerdere nachten te blijven liggen en dit als zodanig kenbaar maakt aan de havenmeester;

 • r.

  Pleziervaartuig: elk vaartuig bestemd, ingericht of gebruikt, al dan niet beroepsmatig voor de recreatievaart;

 • s.

  Schipper: degene die op een vaartuig met de leiding belast is of feitelijk de leiding in handen heeft, of bij afwezigheid van deze, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig;

 • t.

  Seizoensabonnement: de gebruikperiode van 16 april tot en met 15 oktober in een bepaald jaar;

 • u.

  Vaartuig / schip: een zee- of binnenvaartuig tot de vaart gebruikt of bestemd, daaronder begrepen drijvende werktuigen –zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators- alsmede woonschepen, woonarken, glijboten, ponten, jetski’s, waterscooters, zeilplanken, luchtkussenvoertuigen en dergelijke;

 • v.

  Vaste ligplaats: een ligplaats waarvoor een gebruikovereenkomst is aangegaan zoals bedoeld in artikel 30 van de Havenverordening Steenbergen;

 • w.

  Verordening: de verordening op de heffing en de invordering van een recht onder de naam “havengeld”;

 • x.

  Vierkante meter: het product van de lengte en de breedte van het vaartuig;

 • y.

  Week: een aaneengesloten tijdvak van zeven dagen;

 • aa.

  Winterabonnement: de gebruikperiode van 15 oktober van een bepaald jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar en van 1 januari tot en met 15 april van het daarop volgende jaar;

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “havengeld” wordt een recht geheven terzake van het gebruik of genot overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren, haven Steenbergen of van andere daarbij behorende voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt of degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht. Daaronder te verstaan de schipper, de reder, de eigenaar van het schip, degene aan wie het schip in gebruik is gegeven, of degene die als vertegenwoordiger voor één van dezen optreedt.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Heffingsgrondslag

 • 1.

  Grondslag voor de berekening van het havengeld is:

  • a

   voor passagiersschepen het aantal strekkende meters van het vaartuig. Een gedeelte van een strekkende meter wordt gerekend voor een gehele;

  • b

   voor pleziervaartuigen het aantal vierkante meters van het vaartuig. Een gedeelte van een vierkante meter wordt gerekend voor een gehele;

  • c.

   In afwijking van het bepaalde onder c voor pleziervaartuigen ter zake waarvan een abonnement is verleend als bedoeld in de tarieventabel:

  • d.

   indien het aantal vierkante meters van het vaartuig kleiner is dan het aantal vierkante meters van de ligplaats waarin het vaartuig is gelegen, het aantal vierkante meters van de ligplaats. Een gedeelte van een vierkante meter wordt gerekend voor een gehele.

 • 2.

  In de tarieventabel is per soort vaartuig aangegeven welke maatstaf van heffing van toepassing is.

 • 3.

  Bij de toepassing van de tarieven worden het de oppervlakte of de lengte ambtshalve bepaald als geen meetbrief of typespecificatie wordt overlegd.

 • 4.

  De heffingsgrondslag wordt overeenkomstig het gebruik van het schip bepaald.

Artikel 6 Tarieven

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  De tarieven genoemd in de tarieventabel behorende bij deze verordening, worden in geval van contante betaling afgerond op € 0,05 of een veelvoud hiervan.

 • 3.

  Het havengeld is inclusief 21% BTW.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een dag, van een week of van een maand voor een gehele gerekend.

Artikel 7 Vrijstellingen

1. Van het havengeld zijn vrijgesteld:

 • a.

  vaartuigen in dienst van de gemeente;

 • b.

  vaartuigen in directe dienst van het rijk of de provincie, mits geen personen of goederen tegen betaling worden vervoerd;

 • c.

  hospitaalschepen, uitsluitend als zodanig in gebruik, tot een maximum van 5 keer per rederij per jaar;

 • d.

  vaartuigen die door ijs, ijsgang, storm of andere redenen van overmacht, worden belemmerd hun reis voort te zetten;

 • e.

  vaartuigen die de haven aandoen binnen het tijdvak 9.00 tot 16.00 uur uitgezonderd beroepsvaart, met een verblijfsduur van maximaal 2 uur;

 • g.

  historische vaartuigen met een bouwjaar voor 1965, die deelnemen aan door het als zodanig aangewezen evenementen, met een maximum van drie dagen per evenement;

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  Het havengeld wordt geheven door middel van een gedagtekende bon, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De modellen van de in het eerste lid genoemde bescheiden worden door het college vastgesteld.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet voor ligplaatsen waarvoor het dagtarief geldt, het havengeld worden voldaan voor vertrek uit de haven; voor abonnementen het havengeld worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de bon, nota of ander schriftuur, in beide gevallen op de door het college aangegeven wijze.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de abonnementen

 • 1.

  De belasting van de abonnementen is verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 11 De verschuldigdheid van het havengeld

 • 1.

  De ligplaatshouder / passant blijft het totale havengeld verschuldigd ook al maakt hij geen gebruik van het gehuurde.

 • 2.

  Bij het niet, dan wel niet tijdig voldoen van het verschuldigde havengeld, wordt de gebruikovereenkomst opgezegd en is de schipper op eerste aanzegging van de havenmeester verplicht zich terstond met zijn vaartuig uit de haven te verwijderen.

Artikel 12 Water- en elektriciteitsgebruik

 • 1.

  Het havengeldtarief is exclusief de kosten voor het water- en elektriciteitsverbruik.

 • 2.

  De tarieven betreffende het water- en elektriciteitsverbruik zijn opgenomen in de tarieventabel.

Artikel 13 Kwijtschelding

Met betrekking tot het havengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van havengeld.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Havengeldverordening gemeente Steenbergen 2013”.

Bijlage 1 Locatieaanduiding

Locatie aanduiding

bijlage 1 Havengeldverordening.pdf (versie geldig sinds: 08-01-2013; PDF-bestand; grootte: 1.05 MB)

Bijlage 2 Tarieventabel

Onder 1 dag wordt verstaan een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 16.00 uur; een gedeelte van een dag wordt als een hele dag aangemerkt. Onder een seizoen wordt het tijdvak van 16 april tot en met 15 oktober verstaan. Onder een winter wordt het tijdvak van 16 oktober van een bepaald jaar tot en met 15 april van het daaropvolgende jaar verstaan. Onder een jaar wordt het tijdvak verstaan van 16 april van een bepaald jaar tot 15 april van het daaropvolgende jaar. De genoemde tarieven zijn in euro’s en inclusief BTW.

Aanwijzingen behorende bij de tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de havengeldverordening Steenbergen 2013

Regeling informatie

Soort vaartuig

Heffingsgrondslag

Eenheid

Dagtarief

Jaar plaats

Seizoen plaats

Winter plaats

Passagiersschip

Strekkende meter

Meter

1,25

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pleziervaartuig (passant)

Strekkende meter

Meter

1,25

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pleziervaartuig (vaste ligplaats)

Oppervlakte

n.v.t.

31

28

11

Minimumtarief havengeld

10

785

675

265

Elektriciteit (voor vaste aansluitingen via elektriciteitsmeter)

Vastrecht

Aansluiting

Stuk

39

Verbruik

Kilowattuur

kWu

0,26

Elektriciteit (via muntautomaat)

Verbruik

Kilowattuur

2 kWu

0,50

Water (via muntautomaat)

Verbruik

Liter

125 liter

0,50

Eerste inschrijving wachtlijst of ligplaats

75

Verlenging inschrijving wachtlijst (per jaar)

15