gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 31-12-2010
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 04-10-2012
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 16-12-2010
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant 30-12-2010
 • Kenmerk voorstel B1001411

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’:

 • de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’:

 • een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’:

 • het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’:

 • het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar':

 • de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges kan kwijtschelding worden aangevraagd voor leges die geheven worden op basis van de artikelen 1.4.2.1.1, 1.4.4.1.1, 1.2.1.6, 1.3.1, 1.3.3, 1.15.3 en 1.15.4.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2010 van 10 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 juni 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaastvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Leegstandswet

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Overschrijven omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Regeling informatie

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 435,--

1.1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 755,--

1.1.1.1.2

Locatie Buiten de Veste zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.510,--

1.1.1.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 175,--

1.1.1.2.2

Locatie Nieuw-Vossemeer zaterdagen

€ 305,--

1.1.1.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 610,--

1.1.1.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 460,--

1.1.1.3.2

Vrije locatie zaterdagen

€ 805-

1.1.1.3.3

Vrije locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.605,--

1.1.1.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 540,-

1.1.1.4.2

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 945,-

1.1.1.4.3

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.890,-

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd artnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op

1.1.2.1

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 435,--

1.1.2.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 755,--

1.1.2.2.2

Locatie Buiten de Veste zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.510,--

1.1.2.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 175,--

1.1.2.2.2

Locatie Nieuw-Vossemeer zaterdagen

€ 305,--

1.1.2.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 610,--

1.1.2.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 460,--

1.1.2.3.2

Vrije locatie zaterdagen

€ 805,--

1.1.2.3.3

Vrije locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.605,--

1.1.2.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10:30 uur t/m vrijdag

€ 540,-

1.1.2.4.2

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 945, -

1.1.2.4.3

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene Termijnen wet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1.890,-

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of in een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 145,-- meer dan de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven1

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek € 145,--meer dan de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of een partnerschapsboekje

€ 33,66

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ 1,30

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde, getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

€ 1,301

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van lijsten als in 1.1.6.1. en 1.1.6.2. bedoeld:

1.1.7.1

voor de periode van een maand

€ 29,--

1.1.7.2

voor de periode van drie maanden

€ 59,--

1.1.7.3

voor de periode van zes maanden

€ 88,--

1.1.7.4

voor de periode van een jaar

€ 117,--

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,--

1.1.9

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Regeling informatie

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,00

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,00

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 43,50

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen t/m 13 jaar

€ 9,00

1.2.1.8

Tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder en reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met € ,-- per vermist document

1.2.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag

€ 45,00-

1.2.2.2

Het tarief als genoemd in 1.2.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van een of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts een keer per reisdocument berekend.

1.2.2.3

Het tarief bedraagt als genoemd in onderdeel 1.2.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

€ 21,40

1.2.2.4

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een Europees medisch paspoort

€ 5,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Regeling informatie

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 32,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering, verhoogd met

€ 33,50

1.3.3

Tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges, verhoogd met

€ 13,00

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een eigen verklaring de ter zake verschuldigde leges te verhogen met

€ 3,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regeling informatie

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

1.4.2.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 6,50

1.4.2.1.2

per verstrekking per post

€ 9,--

1.4.2.1.3

per verstrekking digitaal

€ 5,75

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 32,--

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 102,--

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 152,--

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 672,--

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 921,--

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 469,--

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van eenaanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

1.4.4.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 6,50

1.4.4.1.2

per verstrekking per post

€ 9,--

1.4.4.1.3

per verstrekking digitaal

€ 5,75

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 32,--

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 102,--

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 153,--

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 672,--

1.4.4.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 921,--

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,--

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek afstemmen van gegevens via alternatieve media, per afstemming

€ 23,50--

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Regeling informatie

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 12,30

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Regeling informatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

met een maximum per bericht van

€ 4,80

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 23,90

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 4,80

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 23,90

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,80

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Regeling informatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van programmabegroting

€ 13,70

1.7.1.2

een afschrift van de jaarverslag/jaarrekening

€ 13,70

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 13,70

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag/besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,10

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen/besluitenlijsten van de raadsvergaderingen

€ 24,80

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 24,80

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,10

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,10

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 12,40

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 12,40

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.4.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, voor zover in deze verordening niet anders bepaald, per pagina

€ 0,10

1.7.5

indien de in dit hoofdstuk genoemde abonnementen worden afgesloten, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Regeling informatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 10,60

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 10,60

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.4.1

tot het verstrekken van een fotokopie, voor de eerste pagina

€ 0,60

vermeerderd voor elke pagina met

€ 0,15

In formaat A4 of kleiner per bladzijde

€ 0,15

In formaat A3

€ 0,25

1.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 0,10

1.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 13,80

1.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 13,80

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.5.1

om informatie uit het Kadastraal register via Kadastraal On-line:

- de door het Kadaster in rekening gebrachte legeskosten

- voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag per kwartier

€ 17,80

1.8.6

om toelichting op het ter inzage verleende dossier, per kwartier

€ 17,80

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.7.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 11,90

1.8.7.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 11,90

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Regeling informatie

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dit is opgenomen in artikel 39 lid 2 van de Wet Justitiele Gegevens

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 6,50

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een attestatie de vita per verstrekking digitaal

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,50

1.9.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie geldt het tarief zoals dit is opgenomen in het Besluit Naturalisatiegelden 2002, of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Regeling informatie

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,--

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, voor de eerste pagina

€ 0,60

vermeerderd voor elke pagina met

€ 0,10

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 8,50

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Regeling informatie

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst van gegadigen voor een standplaats op de weekmarkt

€ 20,--

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot plaatsing op de wachtlijst van gegadigen voor een standplaats op de weekmarkt

€ 18,20

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Regeling informatie

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 75,10--;

1.12.2

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 75,10,--

1.12.3

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 75,10,--

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Regeling informatie

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspeelautomaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspeelautomaten

€ 90,50

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 4 jaar

€ 226,--

1.13.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een perode van 4 jaar

€ 362,--

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 36,20

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

Regeling informatie

1.14.1

Het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente

€ 283,--

1.14.1.1

Het in behandeling nemen van een melding voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard

€ 70,--

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Regeling informatie

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 37,70

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 37,70

1.15.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 64,50

1.15 .4

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

€ 37,60

Hoofdstuk 16 Leegstandwet

Regeling informatie

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 166

1.16.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 125

Hoofdstuk 17 Diversen

Regeling informatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,25

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina

€ 1,25

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,10

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 0,10 per dm2

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 5,60

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,25

vermeerderd indien de bovengenoemde stukken of uittreksels per post worden verstrekt met

€ 4,65

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het buiten een kampeerterrein plaatsen van kampeermiddelen (art. 4:18 Algemene plaatselijke verordening)

€ 41,50

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een stookontheffing (art.5:34 Algemene plaatselijke verordening)

€ 83,--

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken van openbare plaatsen zoals de weg (art.2:10 Algemene plaatselijke verordening)

€ 41,50

1.17.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van vuurwerk (art. 2:72 Algemene plaatselijke verordening)

€ 415,--

1.17.4.3

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen: per dag (art.5:8 Algemene plaatselijke verordening)

€ 20,20

1.17.4.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen of hebben van kampeermiddelen e.a.: per dag (art.5:6 Algemene plaatselijke verordening)

€ 20,20

1.17.4.5

tot het verkrijgen van een ontheffing voor parkeren van reclame voertuigen: per dag: (art.5:7 Algemene plaatselijke verordening)

€ 20,20

1.17.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,20

1.17.4.7

tot het verkrijgen van een ventvergunning of een standplaatsvergunning (art. 5:15 en 5:18 Algemene plaatselijke verordening):

geldig voor één dag

€ 8,30

geldig voor één vaste dag per week

€ 24,90

geldig voor één vaste dag per week gedurende een maand

€ 24,90

geldig voor één vaste dag per week gedurende een jaar

€ 83,--

Indien de vergunning voor meer dagen per week geldig dient te zijn per dag een verhoging van

€ 24,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 • 2.1.1.1

  aanlegkosten:

 • de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 2.1.1.2

  bouwkosten:

 • de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 2.1.1.3

  sloopkosten:

 • de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • 2.1.1.4

  Wabo:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.1.2

  In deze titel voorkomende begrippen:

 • die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 • 2.1.3

  In deze titel voorkomende begrippen:

 • die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Regeling informatie

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Indien na beoordeling van het vooroverleg blijkt dat een voorgenomen project vergunningsvrij is, worden geen leges in rekening gebracht. Indien binnen één jaar na beoordeling van het vooroverleg een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, wordt er teruggaaf van leges voor het vooroverleg verleend op de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.

€ 142,--

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: Indien na beoordeling van de conceptaanvraag blijk dat het project vergunningsvrij is, worden geen leges in rekening gebracht. Indien binnen één jaar na beoordeling van de conceptaanvraag een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, wordt er teruggaaf van leges voor de conceptaanvraag verleend op de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.

15% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Regeling informatie

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

Regeling informatie

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief :

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten:

a

minder bedragen dan € 12.500,- -

€ 213,--

b

wanneer de bouwkosten € 12.500,-- of meer bedragen

€ 213,- vermeerderd met 17,4‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,-- te boven gaan.

2.3.1.1.2 Aanvraag bouwactiviteit eerste fase

Regeling informatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwactiviteit eerste fase: indien de bouwkosten

a

minder bedragen dan € 12.500,--

€ 213,--

b

wanneer de bouwkosten € 12.500,-- of meer bedragen

€ 213,-- vermeerderd met 11,5‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,-- te boven gaan.

2.3.1.1.3 Aanvraag bouwactiviteit tweede fase

Regeling informatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een bouwactiviteit tweede fase: indien de bouwkosten

a

minder bedragen dan € 12.500,--

€ 178,--

b

wanneer de bouwkosten € 12.500,-- of meer bedragen

€ 178,-- vermeerderd met 6,2‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,-- te boven gaan

2.3.1.1.4 Aanvraag wijziging bouwactiviteit eerste fase

Regeling informatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een wijziging van een verleende bouwactiviteit eerste fase:

een bedrag naar het tarief berekend op de wijze als in 2.3.1.1.2 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval:

€ 213,-- is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt;

2.3.1.1.5

In afwijking van het gestelde onder 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.4 bedraagt het tarief indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo en het betreft kassenbouw:

a

minder bedragen dan € 12.500,-

€ 213,--

b

wanneer de bouwkosten €12.500,- of meer bedragen

€ 213,-- vermeerderd met 14 ‰ van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,- te boven gaan

2.3.1.1.6

De overeenkomstig 2.3.1 tot en met 2.3.1.1.5 berekende bedragen worden naar beneden afgerond op gehele euro’s

Welstandstoets

Regeling informatie

2.3.1.2

Het van toepassing zijnde tarief op grond van hoofdstuk 3 wordt verhoogd in verband met een toetsing aan welstandscriteria indien de bouwkosten:

a.

€ 1,-- tot en met € 500.000,-- met

0,08% van de bouwkosten met een minimum van € 23,--

b.

€ 500.001,-- tot en met € 1.000.000,-- met

€ 479,--

c.

€ 1.000.001,-- tot en met € 1.500.000,-- met

€ 584,--

d.

€ 1.500.001,-- tot en met € 2.000.000,-- met

€ 689,--

e.

€ 2.000.001,-- tot en met € 2.500.000,-- met

€ 796,--

f.

€ 2.500.001,-- tot en met € 5.000.000,-- met

€ 959,--

g.

€ 5.000.001,-- tot en met € 7.500.000,-- met

€1.211,--

h.

€ 7.500.001,-- tot en met € 10.000.000,-- met

€1.458,--

i

€ 10.000.001,-- tot en met € 12.500.000,-- met

€1.709,--

j.

€ 12.500.001,-- tot en met € 15.000.000,-- met

€1.958,--

k.

€ 15.000.001,-- tot en met € 17.500.000,-- met

€2.208,--

Verplicht advies agrarische commissie

Regeling informatie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

€642,--

Achteraf ingediende aanvraag

Regeling informatie

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

20% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Regeling informatie

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 166,-

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1 wordt indien de aanvraag van een aanlegvergunning: krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een

2.3.2.2

archeologisch inventariserend onderzoek wordt beoordeeld , verhoogd met

€ 900,--

2.3.2.3

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een programma van eisen van opgraving wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 1.240,--

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

Regeling informatie

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 332,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 415,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.300,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.130,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 466,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 373-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 373,-- van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Regeling informatie

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 332,--

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 415,--

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 8.300,--

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 1.130,--

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 466,--

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 373,--

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 373,--

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief bij vergunningsplicht ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 eerste lid van de bouwverordening en artikel 2.1.1 van de brandbeveiligings-verordening ten behoeve van een evenement, zoals een tent of ander tijdelijk bouwsel:

Regeling informatie

2.3.5.1

Indien het een aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement, dan wel een inrichting niet zijnde een bouwwerk ten behoeve van een evenement, zoals een tent of ander tijdelijk bouwsel betreft

€ 71,--

2.3.5.2

indien het betreft een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen en/of houden van een bouwwerk met een bruto vloeroppervlak van

0 tot 100 m2

€ 676,--

100 tot 200 m2

€ 819,--

200 tot 300 m2

€ 925,--

300 tot 400 m2

€ 1.032,--

400 tot 500 m2

€ 1.139,--

500 tot 600 m2

€ 1.217,--

600 tot 700 m2

€ 1.295,--

700 tot 800 m2

€ 1.370,--

800 tot 900 m2

€ 1.459,--

900 tot 1000 m2

€ 1.530,--

1000 tot 1100 m2

€ 1.566,--

1100 tot 1200 m2

€ 1.606,--

1200 tot 1300 m2

€ 1.651,--

1300 tot 1400 m2

€ 1.698,--

1400 tot 1500 m2

€ 1.737,--

1500 tot 1600 m2

€ 1.791,--

1600 tot 1700 m2

€ 1.844,--

1700 tot 1800 m2

€ 1.895,--

1800 tot 1900 m2

€ 1.947,--

1900 tot 2000 m2

€ 1.993,--

2000 tot 2100 m2

€ 2.034,--

2100 tot 2200 m2

€ 2.073,--

2200 tot 2300 m2

€ 2.114,--

2300 tot 2400 m2

€ 2.150,--

2400 tot 2500 m2

€ 2.195,--

2500 m2 of meer

€ 2.195,-- vermeerderd met € 179,-- voor elke 500 m2 of gedeelte daarvan

2.3.5.3

Indien het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een bouwwerk voor de wijziging met een bruto vloeroppervlak

0 tot 100 m2

€ 676,--

100 tot 200 m2

€ 819,--

200 tot 300 m2

€ 925,--

300 tot 400 m2

€ 1.032,--

400 tot 500 m2

€ 1.139,--

500 tot 600 m2

€ 1.217,--

600 tot 700 m2

€ 1.295,--

700 tot 800 m2

€ 1.370,--

800 tot 900 m2

€ 1.459,--

900 tot 1000 m2

€ 1.530,--

1000 tot 1100 m2

€ 1.566,--

1100 tot 1200 m2

€ 1.606,--

1200 tot 1300 m2

€ 1.651,--

1300 tot 1400 m2

€ 1.698,--

1400 tot 1500 m2

€ 1.737,--

1500 tot 1600 m2

€ 1.791,--

1600 tot 1700 m2

€ 1.844,--

1700 tot 1800 m2

€ 1.895,--

1800 tot 1900 m2

€ 1.947,--

1900 tot 2000 m2

€ 1.993,--

2000 tot 2100 m2

€ 2.034,--

2100 tot 2200 m2

€ 2.073,--

2200 tot 2300 m2

€ 2.114,--

2300 tot 2400 m2

€ 2.150,--

2400 tot 2500 m2

€ 2.195,--

2500 m2 of meer

€ 2.195,-- vermeerderd met € 179,-- voor elke 500 m2 of gedeelte daarvan

2.3.5.4

Een aanvraag tot het verkrijgen van en gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

€ 35,60

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Regeling informatie

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 356,--

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 356,--

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Regeling informatie

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een gemeentelijke verordenig een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 142,--

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 50,--

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Regeling informatie

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 112,--

2.3.9 Uitweg/inrit

Regeling informatie

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 112,--

2.3.10 Kappen

Regeling informatie

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in de gemeentelijke bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 192,--

2.3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

Regeling informatie

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 142,--

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 142,--

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Regeling informatie

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

Regeling informatie

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 234,--

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 900,--

2.3.17 Advies

Regeling informatie

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen

Regeling informatie

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.708,--

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

Regeling informatie

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Regeling informatie

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, en nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50%

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 15,- wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Overschrijven omgevingsvergunning

Regeling informatie

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

€ 35,60

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Regeling informatie

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.300,--

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.960,--;

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

Regeling informatie

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in de Bouwverordening

€ 17,80

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

Regeling informatie

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 142,--

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Regeling informatie

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 332,--

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 41,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van een terrasvergunning (art. 2:10 Algemene plaatselijke verordening)

€ 40,--

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van een verlof voor het verstrekken van alcoholvrije dranken (art.5.1 van de Drank- en Horecaverordening)

€ 125,--

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van de inrichtingseisen voor een verlofbedrijf art.5.2 van de Drank- en Horecaverordening

€ 125,--

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van stukken in het kader van artikel 3 van de Wet Bibob (juncto artikel 27 van de Drank en Horecawet) door het Landelijk Bureau Bibob

€ 500,--

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (art. 2:28 Algemene plaatselijke verordening)

€ 332,--

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een nachtvergunning

€ 125,--

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Regeling informatie

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 36,--

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een (snuffel)markt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 36,--

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Regeling informatie

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie of wijziging van een seksinrichting of escortbedrijf (art. 3:4 Algemene plaatselijke verordening)

€ 332,--

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Regeling informatie

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 36,--