gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018

Regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2018
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2019
 • Betreft Verordening
 • Datum ondertekening 21-12-2017
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1704066

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’ gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer.

2.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  groene mini-container: een container met een inhoud van 140 liter, dan wel 240 liter, bestemd voor het groente- fruit-, en tuinafval;

 • b.

  grijze mini-container: een container met een inhoud van 140 liter dan wel 240 liter, bestemd voor het overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen, niet zijnde groente-, fruit- en tuinafval;

 • c.

  ondergronds inzamelen: de faciliteit van verzameld ondergronds inzamelen van overige niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen, niet zijnde groente-, fruit-, en tuinafval, die door de gemeente in de openbare ruimte wordt aangeboden.

 • d.

  eenpersoonshuishouden: een huishouden dat bestaat uit één persoon

 • e.

  meerpersoonshuishouden: een huishouden dat bestaat uit twee of meerdere personen

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

1.

Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

2.

De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.

De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

In aanvulling op het eerste lid geldt, dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

In aanvulling op het eerste lid geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, aanspraak bestaat op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

5.

De belasting als bedoeld in Hoofdstuk 2.1. van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Vrijstelling

1.

De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3 kan in aanmerking komen voor vrijstelling indien hij/zij als gevolg van chronische ziekte, handicap of chronische ziekte of handicap van personen die behoren tot zijn of haar huishouden, extra restafval moeten aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst.

2.

De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vrijstelling dient een daartoe strekkend verzoek in bij de heffingsambtenaar. Bij dit verzoek dient een bewijsstuk te worden gevoegd, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden. Als geldig bewijsstuk wordt een schriftelijke verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige, verzekeraar of voorman geaccepteerd.

3.

De op verzoek te verlenen vrijstelling gaat in op de eerste dag van de maand volgend op het ontvangen van het verzoek en is geldig totdat deze regeling voor de betreffende persoon niet meer van toepassing is.

4.

De vrijstelling wordt slechts verleend voor het gebruik van een extra container of onbeperkt toegang tot de ondergrondse container voor de overige, niet gescheiden aan te leveren afvalstoffen zoals opgenomen in hoofdstuk 1.3.1.1 en 1.3.1.2 van de tarieventabel.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn zes maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Voor het gedeelte van de aanslag dat een gevolg is van de plaatsing van één of meer extra minicontainers wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’ van 22 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2.

De datum van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2017.

Tarieventabel 2018 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2018

Hoofdstuk 1.1. Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing voor standaardpakket

Regeling informatie

1.1.1

Het tarief bedraagt per perceel per belastingjaar

Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel één container bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval met een inhoud van 240 liter en één container bestemd voor overige niet gescheiden aan te bieden, afvalstoffen met een inhoud van 240 liter te kunnen gebruiken voor het aanbieden van afval.

€  338,00

1.1.1.1

In afwijking van onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting per perceel per belastingjaar voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval met gebruikmaking van een container met een inhoud van 240 liter en het aanbieden van overige, niet gescheiden aan te bieden, afvalstoffen middels het ondergronds inzamelen.

€ 338,00

1.1.2

In afwijking van onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op een verzamelcontainer voor groente-, fruit-, en tuinafval en voor de overige niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen

€ 254,00

1.1.2.1.

In afwijking van onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting bedoeld in onderdeel 1.1.1 voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op een verzamelcontainer voor groente-, fruit- en tuinafval en voor de afvalverwijdering van overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen zijn aangewezen op ondergronds inzamelen

€ 254,00

  

Hoofdstuk 1.2. Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Regeling informatie

1,2.

In afwijking van Hoofdstuk 1.1. bedraagt het tarief, per perceel, per belastingjaar, bepaald naar de situatie van 1 januari van het belastingjaar of indien het gebruik later aanvangt, bij aanvang van het gebruik, voor de geboden mogelijkheid tot het gebruik van container(s) of ondergronds inzamelen voor kunnen aanbieden van afval met gebruikmaking van:

 

1.2.1

Een container van 240 liter, bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden,  afvalstoffen en een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval

€  320,00

1.2.2

Een container van 140 liter, bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden, afvalstoffen en een container van 140 liter bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval

€  254,00

1.2.3

Een container van 140 liter, bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen en een container van 240 liter bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval

€  272,00

1.2.4.

Een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval en ondergronds inzamelen voor overige, niet gescheiden aan te bieden, afvalstoffen ingeval er sprake is van een nieuwe vestiging van een eenpersoonshuishouden

€ 254,00

1.2.5.

Een container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en ondergronds inzamelen van overige, niet gescheiden aan te bieden, afvalstoffen ingeval er sprake is van een nieuwe vestiging van een eenpersoonshuishouden

€ 272,00

1.2.6.

Een container van 140 liter bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en ondergronds inzamelen van overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen, ingeval er sprake is van een nieuwe vestiging van een meerpersoonshuishouden

€ 320,00

1.2.7

Een container van 240 liter, bestemd voor groente- , fruit- en tuinafval en ondergronds inzamelen voor overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen, ingeval er sprake is van een nieuwe vestiging van een meerpersoonshuishouden

€ 338,00

 

Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing voor extra containers

 

Regeling informatie

1.3.1

De belasting als bedoeld in Hoofdstuk 1.1. en Hoofdstuk 1.2. wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van het gebruik, in bruikleen hebben van een extra

 

1.3.1.1

container van 240 liter bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen per extra container met

€  265,00

1.3.1.2

container van 140 liter bestemd voor de overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen per extra container met

€  199,00

1.3.1.3

container van 240 liter bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval per extra container met

€ 73,00

1.3.1.4

container van 140 liter bestemd voor groente-, fruit-, en tuinafval per extra container met

€   55,00

1.3.2

De bovenstaande (sub)onderdelen van 1.3.1. kunnen slechts toepassing vinden voor die containers welke voor het onderhavige perceel ter beschikking worden gesteld. Een of meer extra container(s) voor overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen worden in ieder geval niet ter beschikking gesteld voor percelen welke deze overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen middels ondergronds inzamelen (dienen) aan (te) bieden

 

     

Hoofdstuk 2.1 Administratie- en leveringskosten voor het wijzigen van het containerpakket

 

Regeling informatie

2.1.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1. bedragen de administratie- en leveringskosten voor het op aanvraag

 

2.1.1.1.

omwisselen van een container van 140 liter bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden,  afvalstoffen voor een zelfde container van 240 liter

€ 25,00

2.1.1.2

omwisselen van een container van 240 liter bestemd voor de overige niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen voor een zelfde container van 140 liter

€ 25,00

2.1.1.3

omwisselen van een container van 140 liter bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval voor een zelfde container van 240 liter

€ 25,00

2.1.1.4

omwisselen van een container van 240 liter bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval voor een zelfde container van 140 liter

€ 25,00

2.1.2

De bepalingen van de onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 zijn slechts van toepassing voor zover de omwisseling van de bedoelde containers niet wordt belet door het ten aanzien van de voor het perceel geldende ondergronds inzamelen van overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen, waardoor voor het betrokken perceel geen (extra) container van 140 of 240 liter, bestemd voor overige, niet gescheiden aan te bieden afvalstoffen wordt uitgereikt

 

  

Steenbergen, 21 december 2017

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

   

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt MBA