gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2009

Regeling Verordening op de heffing en invordering van de brandweerrechten 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 20-12-2008
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2010
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 11-12-2008
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant, 19-12-2008
 • Kenmerk voorstel 7d

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d. 18 november 2008 ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van de brandweerrechten 2009

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen vande gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn.

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken, of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de, in de voorgaande leden, gestelde termijnen

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De ‘Verordening brandweerrechten 2008’ van 20 december 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening brandweerrechten 2009’.

Tarieventabel 2009

Regeling informatie

Verrichten van diensten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per kwartier van:

een tankautospuit

€ 51,40

een motorspuit

€ 22,50

een duikteam

€ 46,20

Overige diensten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

2.1 vullen van persluchtflessen 200/300 bar, per fles

€ 6,40

2.2 huren van brandblusapparaten per 24 uur

€ 13,90

2.3 hervullen van brandblusapparaten

het dagtarief dat op het moment van hervullen door de leverancier van brandblusapparaten voor AFFF of Co5 in rekening wordt gebracht

2.4 inhuren van brandwachten voor bewakingsdiensten, per uur/per man

€ 15,80

2.5 inwinnen van advies en instructies, per uur/per man

€ 38,80