gemeente Steenbergen | Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Regeling Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 05-02-2016
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2016
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2017
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 26-11-2015
 • Bron bekendmaking Gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1501873

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  begraafplaats: de algemene begraafplaats aan de Krommeweg te Steenbergen, de begraafplaatsen aan het Zuideinde en de Steenbergseweg te Dinteloord;

 • -

  eigen graf : een graf, een grafkelder, daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

  • o

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • o

   het doen bijzetten en bijgezethouden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waaraan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  eigen urnengraf: een graf waarvoor bepaalde of onbepaalde recht het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  algemeen urnengraf: een gras bij de gemeente in beheer waarin eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk- of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor een bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het en door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag danwel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastintarief

1.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

1.

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 2 en 3 van de tarieventabel, met uitzondering van artikel 3.7, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

1.

De onderhoudsrechten als bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

2.

Andere rechten als die bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten.

1.

De rechten als bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.

Indien een belastingplichtige in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3.

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1`990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

3.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid moeten de rechten bedoeld in artikel 3.7 van de tarieventabel worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee maanden later.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het de in de voorgaande leden bepaalde, blijft indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Lijkbezorgingsrechten 2016’.

TARIEVENTABEL

behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2016’

Artikel 1 Begraafrecht

Regeling informatie

1.1

Voor het begraven van een lijk in een graf van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 450,00

1.2.

Voor het begraven van een lijk in een kindergraf van een persoon tot 12 jaar

€ 258,00

1.3.

Voor het begraven van een asbus of urn in een urnenkeldertje

€ 450,00

1.4

Voor het begraven van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken in een graf

€ 209,--

1.5

Voor het plaatsen van een asbus of urn in een urnenkeldertje of urnennis

€ 208,00

1.6

Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een urnenkeldertje of urnennis

€ 208,,00

1.7

Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een bestaand graf

1.8

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 1.1 tot en met 1.6. verhoogd met 50%

1.9

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de gewone tijd van begraven en bijzetten genoemd in artikel 10, lid 1 van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Steenbergen, 2015”

Artikel 2 Grafrecht

Regeling informatie

Het recht voor het doen begraven en begraven houden van een lijk of asbus en/of urn bedraagt

2.1.

Per algemeen graf, voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 366,00

2.2

Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 183,00

2.3

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 92,00

2.4

Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 488,00

2.5

Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 244,00

2.6

Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 122,00

2.7

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.4 genoemde periode

€ 366,00

2.8

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.5 genoemde periode

€ 183,00

2.9

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.6 genoemde periode

€ 92,00

2.10

Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar

€ 260,00

2.11

Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 402,00

2.12

Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.11 genoemde periode

€ 260,00

Artikel 3 Onderhoud

Voor het algemeen beheer en onderhoud vanwege de gemeente bedraagt het recht

Regeling informatie

3.1.

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 622,00

3.2.

Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 311,00

3.3.

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 156,00

3.4.

Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 989,00

3.5.

Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 495,00

3.6.

Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 247,00

3.7

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.4. genoemde periode

€ 622,00

3.8

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.5 genoemde periode

€ 311,00

3.9

Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.6 genoemde periode

€ 156,00

3.10

Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar

€ 622,00

3.11

Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 689,00

3.12

Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.11 genoemde periode

€ 622,00

3.13

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van voorwerpen van graven uitgegeven vóór 2001, waarvan het onderhout niet is afgekocht wordt geheven per jaar

-voor een grafkelder

€ 47,30

-voor een grafzerk

€ 37,90

-voor een grafsteen

€ 22,10

Artikel 4 Opgraven, ruimen, verstrooien

Regeling informatie

4.1.

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 450,00

4.2.

Voor het na het opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 450,00

4.3.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

4.3.1.

uit een graf of urnengraf

€ 225,00

4.3.2.

uit een urnennis

€ 112,00

4.4.

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 450,00

4.5.

Voor het verstrooien van as wordt geheven

4.5.1.

Verstrooiing op maandag tot en met vrijdag

€ 104,00

4.5.2.

Verstrooiing op zaterdag

€ 182,00

4.6.

Verwijderen en afvoeren van grafbedekking

€ 153,00

Steenbergen 26 november 2015.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

Drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos