gemeente Steenbergen | Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021

Regeling Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 02-11-2023
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2021
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft Nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 04-03-2021
 • Bron bekendmaking gmb-2023-466260
 • Kenmerk voorstel BM2006499

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van het presidium van 10 december 2020;

gelet op: Artikel 81oa Gemeentewet

besluit vast te stellen de volgende verordening;

Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  raad: gemeenteraad van Steenbergen;

 • c.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • d.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • e.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  gemeentebestuur: college en raad;

 • g.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Steenbergen;

 • h.

  secretaris: de secretaris van de rekenkamercommissie;

 • i.

  vicevoorzitter/plaatsvervangend voorzitter: de vervanger van de voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter

 • j.

  intern lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3.1 door de gemeenteraad uit zijn midden is benoemd

 • k.

  extern lid: een lid van de rekenkamercommissie dat op basis van artikel 3.1 door de gemeenteraad van buiten de kring van zijn leden is benoemd.

Artikel 2: rekenkamercommissie op basis van artikel 81oa Gemeentewet

1.

Er is een door de raad ingestelde commissie op grond van artikel 81oa Gemeentewet.

2.

De commissie bestaat inclusief de voorzitter en secretaris uit zes leden.

3.

De leden beschikken over een combinatie van de voor de commissie benodigde expertises en ervaringsgebieden. Voor een te vervullen vacature wordt aan de hand van de gewenste expertise en ervaring een profiel opgesteld, op grond waarvan wordt geworven en geselecteerd.

Artikel 3: benoeming leden

1.

De raad benoemt de leden van de commissie als volgt: twee interne leden uit zijn midden en vier externe leden.

2.

De interne leden van de commissie worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd.

3.

De gemeenteraad benoemt de voorzitter en de secretaris uit de externe leden van de commissie.

4.

De externe leden worden voor een periode van zes jaar benoemd.

5.

De leden van de rekenkamercommissie maken openbaar welke andere functies zij vervullen;

6.

De externe leden kunnen maximaal één keer herbenoemd worden.

Artikel 3a: voorzitterschap rekenkamercommissie

 • 1.

  De commissie draagt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor aan de gemeenteraad, zijnde externe leden.

 • 2.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de vergadering van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergaderingen, bewaakt het onderzoeksprogramma, treedt op als woordvoerder namens de commissie en bevordert een zorgvuldige besluitvorming.

Artikel 3b: besluitvorming in de rekenkamercommissie

1.

Besluitvorming binnen de commissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen door de externe leden.

2.

Interne leden adviseren en nemen standpunten in zonder last of ruggespraak met de gemeenteraad of hun fractie.

3.

Als de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

4.

Besluitvorming vereist een quorum van tenminste twee derde van de leden.

Artikel 4: Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van toepassing.

Artikel 5: Ontslag en non-activiteit

1.

De raad is bevoegd de leden te ontslaan of hen op non-activiteit te stellen.

2.

Het lidmaatschap van een intern lid in de rekenkamercommissie eindigt:

 • a.

  Op eigen verzoek;

 • b.

  Indien het lid aftreedt als lid van de raad;

 • c.

  Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie te vervullen;

 • d.

  Bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

4.

Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

 • a.

  Op eigen verzoek;

 • b.

  Bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie (81f);

 • c.

  Wanneer een lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

 • d.

  Indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

5.

De externe leden van de commissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 6: Vergoedingen voor de voorzitter en de externe leden

1.

De externe leden ontvangen per bijgewoonde vergadering van de commissie een vergoeding van € 175,-.

2.

De voorzitter, of het lid dat het (plaatsvervangend) voorzitterschap in een vergadering van de commissie vervult, ontvangt per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 200,-.

3.

De vergoedingen genoemd in het eerste en tweede lid worden per 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen aam de hand van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de vergoedingen van raads- en commissieleden.

4.

De vergoedingen genoemd in het eerste en tweede lid worden per bijgewoonde vergadering vergoed en worden als volledig bedrag uitbetaald ongeacht de aard of de duur van de vergadering.

5.

de voorzitter en de externe leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 60,- per uur voor het verrichten van onderzoek. Voor deze vergoeding is geen indexering van toepassing.

6.

De (plaatsvervangend) voorzitter en externe leden ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de commissie een vergoeding van € 0,37 per kilometer voor de in redelijkheid gemaakte reiskosten op basis van de kortste route van het vertrek- of woonadres naar de vergaderplaats van de commissie.

7.

De secretaris ontvangt een vergoeding van € 35,- per uur voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de commissie. Voor deze vergoeding is geen indexering van toepassing.

Artikel 6a: declaraties leden van de rekenkamercommissie

1.

De in artikel 6 bedoelde vergoedingen worden achteraf uitbetaald op declaratiebasis.

2.

Voor het declareren van de in artikel 6 genoemde vergoedingen wordt gebruik gemaakt van door of namens de raad vastgestelde declaratieformulieren.

3.

Een declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het declaratieformulier wordt, indien nodig, onder bijvoeging van de vereiste bewijsstukken en specificaties, ingediend bij de griffier uiterlijk binnen drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft.

Artikel 7: reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 8: Onderwerpselectie en opdrachtverlening

1.

Suggesties tot het verrichten van een rekenkameronderzoek kunnen worden gedaan door:

 • a.

  de commissie;

 • b.

  de gemeenteraad.

2.

De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt. Zij maakt bij haar keuze mede gebruik van onderwerpen die door indieners zoals genoemd in lid 1 als suggestie zijn ingediend.

3.

De commissie bericht indieners binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van indieners voldoet, voert zij daarvoor goede gronden aan.

Artikel 9: werkwijze

1.

De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

2.

De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

3.

De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen ten behoeve van de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie redelijk gestelde termijn te verstrekken.

4.

De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

5.

De commissie vergadert in beslotenheid. De commissie stelt haar rapporten openbaar beschikbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

6.

De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

7.

Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

8.

De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar redelijk te stellentermijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) onderwerp van onderzoek is of is geweest. De commissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

9.

Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en zienswijzen van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden.

Artikel 10: budget

1.

De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

2.

Ten laste van het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

 • a.

  De vergoedingen aan de externe leden;

 • b.

  Externe deskundigen, onderzoekers die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

 • c.

  Kosten ten behoeve van het beleggen van vergaderingen;

 • d.

  Eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

3.

De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De “Verordening rekenkamercommissie gemeente Steenbergen”, zoals vastgesteld op 17 december 2015 wordt ingetrokken.

2.

De onderhavige verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

3.

De verordening wordt aangehaald als “Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021”