gemeente Steenbergen | Verordening regelende de vergoedingen ten behoeve van de voorzitter en de leden van de commissie behandeling bezwaarschriften

Regeling Verordening regelende de vergoedingen ten behoeve van de voorzitter en de leden van de commissie behandeling bezwaarschriften

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-10-1998
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 01-01-2012
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 24-09-1998
  • Bron bekendmaking Gemeenteblad 1998, 65
  • Kenmerk voorstel 8c

Inleiding

De raad van Steenbergen;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dd 14 juli 1998;

Overwegende, dat de voorzitter en de leden van de commissie behandeling bezwaarschriften op grond van hun deskundigheid op het taakgebied van de commissie voornoemd, voor deelneming aan haar werkzaamheden zijn aangetrokken;

Dat naar hun mening sprake is van een situatie waarin vergoeding als bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van de taak en omvang van de door de leden van voornoemde commissie te verrichten arbeid;

Gelet op artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en op de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet;

Gelet op het advies van de commissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken en de commissie Middelen;

besluit:

vast te stellen de Verordening regelende de vergoedingen ten behoeve van de voorzitter en de leden van de commissie behandeling bezwaarschriften.

Artikel 1

De voorzitter van de commissie behandeling bezwaarschriften ontvangt per vergadering waaraan door hem is deelgenomen een vergoeding van € 140,00, exclusief reiskosten.

Artikel 2

De leden van de commissie behandeling bezwaarschriften ontvangen per vergadering waaraan door hen is deelgenomen een vergoeding van € 110,00, exclusief reiskosten;

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1998.