gemeente Steenbergen | Verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Steenbergen

Regeling Verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 03-01-2013
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2016
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 20-12-2012
 • Bron bekendmaking Steenbergse Bode
 • Kenmerk voorstel BM1202378

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012;

gelet op:

- de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

- haar besluit van 27 september 2012 om enkele percelen in de jachthaven van Steenbergen aan te kopen;

- het feit dat de gemeente Steenbergen per 1 januari 2013 eigenaar van de volledige jachthaven is;

- het feit dat de gewenste opwaardering van de jachthaven Steenbergen nog op zich laat wachten en dat tot het moment van die opwaardering de jachthaven in de huidige vorm kan blijven functioneren;

- het feit dat om de jachthaven onder gemeentelijke vlag te laten opereren een aantal regels inzake de veiligheid, het gebruik en de tarieven van de jachthaven nodig zijn;

- dergelijke regels een plaats moeten krijgen in gemeentelijke verordeningen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening;

VERORDENING REGELENDE HET GEBRUIK VAN DE HAVENS EN KADEN VAN DE GEMEENTE STEENBERGEN (HAVENVERORDENING GEMEENTE STEENBERGEN).

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 - Algemeen

In deze regeling, en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Bijboot: open vaartuig, niet hoger dan 1 meter en niet groter dan 10m², behorende bij een vaartuig hoger dan 1 meter en groter dan 10m²;

 • b.

  Breedte: de grootste breedtemaat van het vaartuig;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

 • d.

  Haven: haven in eigendom (en beheer) van de gemeente Steenbergen: haven Steenbergen;

 • e.

  Haven Steenbergen: havengebied zoals weergegeven in bijlage 1;

 • f.

  Havenmeester/beheerder: een partij danwel persoon die als zodanig door het college is benoemd en aan wie door het college het toezicht op de haven en kade is gemandateerd;

 • g.

  Exploitant: een partij die als zodanig door het college is aangewezen en aan wie de exploitatie van de haven voor een bepaalde periode is uitbesteed;

 • h.

  Gebruikovereenkomst: overeenkomst waarbij de gemeente Steenbergen zich verbindt om de ligplaatshouder of de passant voor een bepaalde tijd een ligplaats in gebruik te geven en de ligplaatshouder of passant zich verbindt om als vergoeding voor dit gebruik havengeld te betalen;

 • i.

  Jaarabonnement: abonnement voor de gebruikperiode van 1 januari van een bepaald jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar;

 • j.

  Kade: kade in eigendom (en beheer) van de gemeente Steenbergen;

 • k.

  Lengte: de grootste lengtemaat van het vaartuig met inbegrip van de vaste boegspriet en aanwezige davitsen/bijboten;

 • l.

  Ligplaats: de ruimte in de haven die in gebruik wordt gegeven ten behoeve van vaartuigen;

 • m.

  Ligplaatshouder: degene die voor enig vaartuig een vaste ligplaats in de haven heeft toegewezen gekregen door het college en daarvoor de vastgestelde vergoeding heeft voldaan;

 • n.

  Passagiersschip: een binnenvaartschip, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen;

 • o.

  Passant: hij die met een pleziervaartuig de haven binnenvaart, dan wel binnenvaart en voornemens is daar een of meerdere nachten te blijven liggen en dit als zodanig kenbaar maakt aan de havenmeester;

 • p.

  Pleziervaartuig: vaartuig, al dan niet beroepsmatig, bestemd, ingericht of gebruikt voor de recreatievaart;

 • q.

  Schipper: degene die op een vaartuig met de leiding belast is of feitelijk de leiding heeft, of bij afwezigheid van deze persoon, de eigenaar of de gebruiker van het vaartuig;

 • r.

  Seizoensabonnement: abonnement voor de gebruikperiode van 16 april tot en met 15 oktober in een bepaald jaar;

 • s.

  Vaartuig / schip: een zee- of binnenvaartuig gebruikt of bestemd voor de vaart, daaronder begrepen drijvende werktuigen –zoals baggerwerktuigen, kranen, bokken, elevators- alsmede woonschepen, woonarken, glijboten, ponten, jetski’s, waterscooters, zeilplanken, luchtkussenvoertuigen en dergelijke;

 • t.

  Vaste ligplaats: een ligplaats waarvoor een gebruikovereenkomst is aangegaan conform deze verordening;

 • u.

  Verordening: deze verordening regelende het gebruik van de havens en kaden van de gemeente Steenbergen;

 • v.

  Winterabonnement: abonnement voor de gebruikperiode van 16 oktober van een bepaald jaar tot en met 31 december van datzelfde jaar vermeerderd met de periode van 1 januari tot en met 15 april van het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 2 Ordemaatregelen

Artikel 2

 • 1.

  Ieder persoon die zich in de haven bevindt, dient te allen tijde de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en dient kennis te nemen van de ter plaatse geldende veiligheids- en milieuvoorschriften.

 • 2.

  Een passant is verplicht bij binnenkomst van de haven aan de havenmeester door te geven hoe lang hij gebruik wenst te maken van de faciliteiten van de haven en kade. De havenmeester kan bepalen dat dit verzoek schriftelijk dient plaats te vinden.

 • 3.

  De schipper draagt ervoor zorg, dat met zijn vaartuig geen schade of ongeluk wordt veroorzaakt en in het algemeen de veiligheid niet in gevaar komt of kan komen.

 • 4.

  Indien de schipper zich niet houdt aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is het college na schriftelijke aanzegging, bevoegd de gebruiksovereenkomst eenzijdig op te zeggen.

 • 5.

  De schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor schip en bemanning;

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in deze verordening is op de gehele jachthaven de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Steenbergen van kracht.

Artikel 3

Wanneer een vaar- of voertuig in de haven schade heeft veroorzaakt aan (enig werk in) de haven of op de kade, geeft de schipper c.q. bestuurder hiervan onmiddellijk kennis aan de havenmeester. Ongeacht de resultaten van deze in kennis stelling, zoals de afspraak tot het vergoeden van de schade, blijft iedere schipper c.q. bestuurder aansprakelijk voor de schade door hem aan de havenwerken toegebracht.

Artikel 4

 • 1.

  Het is verboden één of meer ankers buiten boord te laten hangen, behalve voor- of boegankers, die zodanig in de kluizen zijn opgehaald, dat de ankerbladen tegen de scheepsromp rusten en achterankers, die zo hoog mogelijk boven water zijn gehaald en niet buiten de zijwanden van het vaartuig steken.

 • 2.

  De schippers zijn verplicht in de haven de boegspriet getopt te hebben.

 • 3.

  Op de ligplaats zijn schippers verplicht hun zwaarden in de haak of rust te hebben.

 • 4.

  De ligplaatshouder is verplicht, indien hij de haven verlaat zijn bijboot (indien aanwezig en liggend in het water of op het haventerrein) te verplaatsen naar een plaats aangewezen door de havenmeester, dan wel deze mee te nemen buiten de haven.

Artikel 5

Het is verboden:

 • a.

  trossen, lijnen of kettingen anders vast te leggen dan aan de daarvoor bestemde werken of zodanig vast te leggen, dat deze werken daardoor naar het oordeel van de havenmeester schade kunnen ondervinden;

 • b.

  trossen, lijnen, kettingen, uithouders enzovoorts zodanig uit te brengen, vast te maken, of door het water te laten slepen, waardoor zij het verkeer in de haven en het gebruik van de havenwerken of andere vaartuigen kunnen beschadigen of belemmeren;

 • c.

  een vaartuig vast te maken met – naar het oordeel van de havenmeester – ondeugdelijke meerdraden of –touwen;

 • d.

  zonder toestemming van de havenmeester of zonder daartoe anderszins gerechtigd te zijn, in de haven een vaartuig af te meren, te verankeren, ligplaats in te nemen, zich in de haven op te houden, alsmede om vanaf een vaartuig de steigers, taluds of wallenkant te betreden;

 • e.

  een vaartuig zodanig af te meren dat dit afmeren leidt tot uitstekende delen over steiger of kade.

Artikel 6

Het college is bevoegd om in het kader van de veiligheid in de haven trossen, kettingen, lijnen, uithouders enzovoorts, die in strijd met het bepaalde in de verordening zijn aangebracht los te gooien of te kappen.

Artikel 7

 • 1.

  Het is verboden om van een gemeerd liggend vaartuig, behalve ter voorbereiding voor vertrek, de voorstuwer te laten werken.

 • 2.

  Nadat een vaartuig deugdelijk is afgemeerd mogen de motor(en) van een vaartuig niet langer blijven draaien.

Artikel 8

 • 1.

  Het college bepaalt de maximale breedte en lengte van vaartuigen die een vaste ligplaats in de jachthaven kunnen worden toegewezen.

 • 2.

  Het college bepaalt indien noodzakelijk de breedte en lengte van passantenvaartuigen die een ligplaats in de jachthaven kunnen worden toegewezen.

 • 3.

  Het college bepaalt de minimale vaarweg voor in- en uitvaart.

Artikel 9

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   met een vaartuig in de haven te komen strijdig met het bepaalde in artikel 8 van de verordening;

  • b.

   met een vaartuig in het midden of overdwars in de haven te liggen;

  • c.

   te meren waar dat niet is toegestaan;

  • d.

   enig vaartuig onbeheerd, niet afgemeerd in de haven te laten drijven;

  • e.

   zich met enig vaartuig op zodanige wijze op te houden, af te meren c.q. stil te liggen dat de uit-, door-, of invaart van hulpdiensten op enigerlei wijze wordt of kan worden belemmerd c.q. bemoeilijkt.

 • 2.

  Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 1, sub a en c van dit artikel.

Artikel 10

 • 1.

  De schipper is verplicht zorg te dragen dat het invaren, het uitvaren, het bevaren van de haven en het verhalen van het vaartuig onvertraagd plaatsvindt.

 • 2.

  De haven in- en uitzeilen is alleen toegestaan wanneer dit (vanuit het oogpunt van veiligheid) noodzakelijk is.

 • 3.

  In de haven geldt een maximum vaarsnelheid van 5 km/uur.

 • 4.

  Het is verboden met enig vaartuig op een dusdanige manier te varen dat gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan of dat overlast wordt veroorzaakt.

Artikel 11

 • 1.

  Het college is bevoegd om zonder toestemming van de schipper, een in de haven gemeerd vaartuig los te maken, te verhalen of zich op het vaartuig te bevinden, indien dit noodzakelijk is voor het goed beheer van de haven en / of in het kader van het algemene belang.

 • 2.

  De schipper dient ervoor zorg te dragen dat zijn vaartuig verhaald kan worden wanneer er sprake is van een situatie zoals gesteld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 12

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   zich met enig vaartuig in de haven te bevinden tot het houden van herberg, het verlenen van huisvesting of het houden van vast verblijf of een vaartuig uitsluitend of in hoofdzaak als woning te gebruiken;

  • b.

   zich met enig vaartuig in de haven te bevinden tot het drijven van handel;

  • c.

   in de haven vaartuigen geheel of gedeeltelijk te slopen;

  • d.

   in de haven vaartuigen te hebben die in een dusdanige staat verkeren, al dan niet als gevolg van constructie of ouderdom, waardoor er een onmiddellijk gevaar voor zinken bestaat of de veiligheid in het gedrang komt;

  • e.

   in de haven werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten, die gevaar, hinder of schade voor of aan andere vaartuigen kunnen opleveren, dan wel geluid- of milieuhinder veroorzaken.

 • 2.

  Het college is bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 1 sub b, c en e van dit artikel.

Artikel 13

Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan vaartuigen in de haven zijn niet toegestaan anders dan na toestemming van de havenmeester. Bij deze werkzaamheden moeten adequate maatregelen genomen worden om gevaar, schade of hinder aan het milieu of aan derden te voorkomen. De volgende maatregelen zijn hierbij van kracht :

 • 1.

  Schuren is alleen toegestaan met behulp van stofzak of stofafzuiging.

 • 2.

  Bij werkzaamheden aan het vaartuig op de wal dient een ruim en deugdelijk zeil onder de werkplek aanwezig te zijn.

 • 3.

  De werkplek dient zodanig afgeschermd te zijn dat weersomstandigheden waaronder wind, het schuursel/schraapsel niet tot buiten het zeil kunnen verspreiden.

 • 4.

  Het zeil moet aan het einde van elke werkperiode gereinigd worden, en het afval moet worden afgevoerd. De huisvuilcontainer is voor dit afval niet geschikt.

 • 5.

  Aan het einde van iedere werkdag moeten verf (resten) en gebruikt materiaal (kwasten e.d.) opgeruimd worden, deze mogen niet onder of rond het vaartuig bewaard worden.

 • 6.

  Las- en slijpwerkzaamheden e.d. mogen nooit zonder toestemming en zonder het treffen van nodige maatregelen zoals opgelegd door de havenmeester worden uitgevoerd. Alle eventuele gevolgschade van deze werkzaamheden worden op de uitvoerder verhaald.

Artikel 14

 • 1.

  De schipper -van een vaartuig dat in onmiddellijk gevaar van zinken verkeert- is verplicht het vaartuig onmiddellijk buiten het vaarwater te brengen of te laten brengen.

 • 2.

  Het college is bevoegd plaatsen binnen of buiten het vaarwater aan te wijzen voor vaartuigen die in onmiddellijke staat van zinken verkeren.

 • 3.

  De schipper van een gezonken vaartuig is verplicht onmiddellijk na het zinken hiervan mededeling te doen aan de havenmeester.

 • 4.

  De schipper moet zorg dragen dat het gezonken vaartuig binnen een door het college te bepalen tijd gelicht en zo nodig verwijderd wordt.

Artikel 15

Het is verboden:

 • a.

  aan de steigers of palen te spijkeren of veranderingen aan te brengen;

 • b.

  enig voorwerp, vuilnis, afval, lompen en dergelijke in de haven of op de kade te werpen of te laten liggen;

 • c.

  op de steigers voorwerpen neer te leggen of werkzaamheden te verrichten, die schade kunnen veroorzaken aan zaken of personen of het vrije verkeer kunnen hinderen;

 • d.

  in de havens te zwemmen of te baden;

 • e.

  in de haven op voor anderen hinderlijke wijze muziek te maken of zich op andere wijze te gedragen waardoor overlast ontstaat;

 • f.

  in de haven stroomaggregaten, die voor anderen overlast veroorzaken, langer dan 30 minuten per etmaal te laten draaien;

 • g.

  in staat van dronkenschap of anderszins onbekwaam een vaartuig te besturen;

 • h.

  in de haven te vissen zonder toestemming van de havenmeester;

 • i.

  aan boord van vaartuigen of op de steigers open vuur aanwezig te hebben;

 • j.

  buiten het geval van directe noodzaak of als gevolg van enig wettelijk voorschrift of de verordening, geluidssignalen of lichtsignalen te geven;

 • k.

  op de steigers, kade en toegangswegen naar de haven (binnen de bebouwde kom) honden uit te laten of los te laten lopen; in de haven geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Hiervoor dient de hondenuitlater zelf een doeltreffend hulpmiddel, zoals een plastic of papieren zakje, schepje e.d. bij zich te dragen;

 • l.

  auto’s, trailers en dergelijke in de haven schoon te maken;

 • n.

  auto’s te parkeren op andere dan de daartoe aangewezen plaatsen. Bij een afwezigheid van meer dan 72 uur van de ligplaats is het schippers verboden hun auto in de haven te parkeren;

 • o.

  aanhangwagens, trailers en dergelijke te parkeren op het haventerrein, anders dan voor laden en lossen.

Artikel 16

Het is verboden om zonder vergunning van het college in de haven palen te slaan, balken, planken, masten, bomen, trappen of dergelijke voorwerpen, te leggen, te plaatsen of te hebben.

Artikel 17

 • 1.

  Het is verboden aan boord van een vaartuig of op de steigers te barbecueën of open vuur te stoken;

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is barbecueën aan boord van een vaartuig of op de steigers wel toegestaan, indien er gebruik wordt gemaakt van een elektrische of gasbarbecue en dit geen gevaar oplevert voor de overige havengebruikers.

Artikel 18

 • 1.

  Het is verboden op de steigers van de haven met rijwielen of bromfietsen te rijden. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen indien hierom schriftelijk en gemotiveerd wordt verzocht door een ligplaatshouder.

 • 2.

  Indien ontheffing wordt verleend begeeft de ligplaatshouder zich op eigen risico op de steiger.

Hoofdstuk 3 Toegang tot vaartuigen

Artikel 19

De schippers van naast elkaar liggende vaartuigen zijn verplicht ten gerieve van elkaar de nodige ruimte te maken tot het verhalen of wegvaren van vaartuigen. Iedere schipper moet gedogen dat een ander vaartuig ter zijde van het zijne wordt afgemeerd en daarover gemeenschap met de wal heeft.

Hoofdstuk 4 Gebruik van milieuverontreinigende stoffen

Artikel 20

 • 1.

  De schipper is verplicht er voor te zorgen dat geen verontreinigende stoffen of brandgevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.

 • 2.

  De schipper is verplicht melding te maken bij het college, dan wel bij de havenmeester indien, ondanks genomen voorzorgmaatregelen, toch enige stof in het milieu is terechtgekomen.

 • 3.

  Bij ernstige ongevallen met stoffen stelt men zo spoedig mogelijk de bevoegde en noodzakelijke autoriteiten in kennis van het ongeval dat heeft plaatsgevonden, waarbij men tevens doorgeeft om welke stof het gaat. Bij overige ongevallen stelt men eveneens het college of de havenmeester in kennis.

Hoofdstuk 5 Brandveiligheid

Artikel 21

 • 1.

  Aan boord van pleziervaartuigen mogen zich niet meer dan twee gasflessen (butaan of propaan) bevinden. Deze gasflessen dienen te zijn aangesloten door middel van deugdelijke slangen en slangklemmen. Elke gasfles dient deugdelijk te zijn geplaatst, in een ruimte die voldoende geventileerd is, zo mogelijk buiten het woonverblijf en buiten de motorruimte van het vaartuig. Zowel de gasfles(sen) als de daarbij gebruikte slangen dienen goed te werken en jaarlijks door een erkend keuringsbedrijf te worden gekeurd.

 • 2.

  Het is verplicht om eventueel aanwezige motorbrandstof of andere (licht) ontvlambare of ontplofbare stoffen aan boord van vaartuigen in goed gesloten bussen of tanks te houden. Het houden van LPG in gasflessen of tanks is niet toegestaan.

 • 3.

  (licht) ontvlambare of ontplofbare stoffen zoals in dit artikel genoemd mogen niet buiten het vaartuig gebruikt, geplaatst of bewaard worden anders dan het gebruik van een gasfles in het kader van een barbecueactiviteit zoals verwoord in artikel 17.

Artikel 22

De schipper van een motorvaartuig is verplicht te zorgen, dat zich steeds een goed werkend en tweejaarlijks door een erkend keuringsbedrijf gekeurd blustoestel, geschikt voor het snel en doeltreffend bestrijden van benzine- en oliebrand, aan boord bevindt.

Artikel 23

Het is verboden:

 • a.

  ontplofbare, (licht) ontvlambare of andere (voor het milieu) gevaarlijke stoffen te (ver)laden of te lossen, behoudens ontheffing van het college. Bij het (ver)laden of lossen van ontplofbare of (licht) ontvlambare stoffen is de schipper, onverminderd zijn verplichting tot naleving van wetten en besluiten aangaande vervoer van stoffen, altijd gehouden de bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen, die hem door of namens het college worden voorgeschreven;

 • b.

  aan boord van vaartuigen, waarmee ontplofbare stoffen of (licht) ontvlambare stoffen worden vervoerd, buiten de woonvertrekken te roken.

 • c.

  tijdens het laden en lossen van motorbrandstoffen, te roken, de motor van een vaartuig te laten draaien of koelapparaten in werking te hebben;

 • d.

  in de haven (licht) ontvlambare of bij ontvlamming fel brandbare stoffen te smelten, te koken of te warmen.

Hoofdstuk 6 Afval

Artikel 24

 • 1.

  De schippers zijn verplicht hun huisvuil, vuilnis, afval, afvalstoffen en dergelijke op de door het college te bepalen wijze af te voeren naar de daarvoor aangewezen plaatsen.

 • 2.

  Het is niet toegestaan afvalstoffen uit het boordtoilet te lozen op het oppervlaktewater;

 • 3.

  De schippers zijn verplicht de door hen veroorzaakte huisvuil, vuilnis, afval, afvalstoffen en dergelijke op te ruimen en de over boord gevallen of geworpen voorwerpen in relatie tot dit artikellid terstond op te vissen, of zo dit niet mogelijk is, hiervan mededeling te doen aan de havenmeester;

 • 4.

  onverminderd het bepaalde in deze verordening is in de gehele jachthaven de vigerende afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen van toepassing.

Hoofdstuk 7 Gebruik van reddingsmiddelen

Artikel 25

Het is verboden de reddingsmiddelen op de wal te gebruiken, anders dan bij onmiddellijk gevaar voor verdrinking, dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Hoofdstuk 8 Toewijzing van een ligplaats

Artikel 26

 • 1.

  Alvorens een ligplaats in te nemen is de schipper, die geen vaste ligplaats voor zijn vaartuig heeft (passant), verplicht zich te melden bij de havenmeester.

 • 2.

  Het college is bevoegd aanwijzingen te geven aan schippers, met betrekking tot het verhalen naar en het innemen van een ligplaats.

 • 3.

  Vaste ligplaatsen worden uitgegeven en aangewezen door het college. De aanwijzing van een ligplaats ontheft de schipper niet van zijn verantwoordelijkheid om vast te stellen of de plaats voor zijn vaartuig veilig en geschikt is.

 • 4.

  Bij het niet of niet tijdig voldoen van het verschuldigde havengeld, wordt de gebruikovereenkomst, na ingebrekestelling en na het uitblijven van de betaling binnen een door het college gestelde redelijk termijn, opgezegd en is de schipper op eerste aanzegging van de havenmeester verplicht zich terstond met zijn vaartuig uit de haven te verwijderen.

 • 5.

  Ligplaatshouders zijn verplicht om op aangeven van het college de ligplaats maximaal 3 dagen kosteloos ter beschikking te stellen aan deelnemers van een evenement (zoals intocht van Sint Nicolaas).

 • 6.

  Ligplaatshouders zijn verplicht om een afwezigheid van meer dan 2 nachten op hun ligplaats vooraf aan de havenmeester mondeling of schriftelijk door te geven.

 • 7.

  Het is ligplaatshouders niet toegestaan hun vaartuig (inclusief toebehoren), ligplaats of parkeerplaats, al dan niet tegen betaling, in gebruik te geven aan derden.

Artikel 27 Vaste ligplaatsen

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een vaste ligplaats moet schriftelijk een aanvraag ingediend worden bij het college. Het aanvraagformulier is telefonisch of elektronisch op te vragen bij de gemeente. Het e-mailadres luidt: stadhaven@gemeente-steenbergen.nl.

 • 2.

  Aanvragen komen alleen in aanmerking voor behandeling, indien volledig ingevuld (inclusief bijlagen), ondertekend en voor zover het inschrijfgeld is betaald.

 • 3.

  De aanvraag wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het vaartuig waarvoor een vaste ligplaats wordt aangevraagd de maximaal toegestane lengte en de maximaal toegestane breedte -zoals bepaald door het college- overschrijdt;

  • b.

   het vaartuig niet voldoet aan door het college gestelde criteria;

  • c.

   het vaartuig permanent wordt bewoond;

  • d.

   de aanvraag alleen is bedoeld om een vaartuig te koop aan te bieden;

  • e.

   het vaartuig waarvoor een vaste ligplaats wordt aangevraagd reeds langer dan 1 jaar te koop wordt aangeboden;

  • f.

   het vaartuig in slechte staat van onderhoud verkeert;

  • h.

   aanvrager, op basis van een gebruiksovereenkomst die in één van de voorgaande jaren met betrekking tot een ligplaats inde haven is gesloten, het verschuldigde havengeld niet of niet tijdig heeft voldaan en deze overeenkomst als gevolg van verzuim van aanvrager is opgezegd c.q. ontbonden.

 • 4.

  Indien er een vaste ligplaats in de haven vrijkomt:

  • a.

   wordt een vaartuig geselecteerd op lengte en breedte. Daarbij dienen lengte en breedte van het vaartuig te passen binnen de ligplaats. De maximale breedte van het vaartuig, mag de breedte van de box minus 12,5 cm (t.b.v. stootkussens of fender) niet overschrijden met uitzondering van die boxen die 2 palen hebben per box.

  • b.

   vindt toewijzing plaats op grond van de datum waarop een aanvraag is binnengekomen, gerekend vanaf het moment van opzegging van de vorige ligplaatshouder, tenzij er sprake is van een wachtlijst conform het gestelde in artikel 28;

  • c.

   en sprake is van een wachtlijst conform het gestelde in artikel 28, vindt toewijzing plaats op basis van de hoeveelheid punten;

  • d.

   wordt deze ligplaats, in het geval van een gelijk aantal punten, toegekend op basis van datum van inschrijving.

Artikel 28 Wachtlijst

 • 1.

  Indien een aanvraag ten behoeve van een vaste ligplaats voor een pleziervaartuig in de haven Steenbergen, niet kan worden gehonoreerd vanwege het niet beschikbaar zijn van een passende vaste ligplaats, kan de aanvrager desgewenst ingeschreven worden op een wachtlijst.

 • 2.

  In het geval er sprake is van een situatie zoals gesteld in lid 1 van dit artikel, waarbij de aanvrager heeft aangegeven ingeschreven te willen worden op de wachtlijst, krijgt de aanvrager bij aanvang van deze inschrijving punt(en) toegekend, waarbij geldt dat inschrijvers die op dat moment woonachtig zijn in de gemeente Steenbergen 2 punten krijgen toegekend en alle andere inschrijvers 1 punt.

 • 3.

  Eén jaar na datum van inschrijving krijgt iedereen die ingeschreven staat op een wachtlijst 1 punt toegekend, mits de jaarlijkse administratiekosten zijn betaald.

 • 4.

  De aanvrager die een ligplaats krijgt toegekend, wordt automatisch uitgeschreven.

Hoofdstuk 9 Aanvaarding ligplaats

Artikel 29

De schipper is verplicht een geldig verzekeringsbewijs (tenminste Wettelijke Aansprakelijkheid) van zijn vaartuig, met lengte- en breedtematen conform de meetbrief of typespecificaties, te overleggen. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor eventuele trailers die in de haven worden gebruikt.

Artikel 30

 • 1.

  Voor pleziervaartuigen is bij het aangaan van een gebruikovereenkomst een jaarabonnement, seizoensabonnement en winterabonnement mogelijk.

 • 2.

  De gebruikovereenkomst die voor één jaar, dan wel voor een seizoen geldt, wordt geacht na het verstrijken van deze periode stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij:

  • a.

   de gebruikovereenkomst is opgezegd conform het bepaalde in artikel 33 van de verordening;

  • b.

   de ligplaatshouder zijn abonnement wijzigt op de wijze als bepaald in lid 4 van dit artikel;

  • c.

   de ligplaatshouder (één van) de gegevens wijzigt genoemd in lid 5 en 6 van dit artikel.

 • 3.

  Wijziging van het bestaand abonnement is alleen mogelijk:

  • a.

   met ingang van 16 april en 16 oktober van een bepaald jaar;

  • b.

   als dit minimaal 2 maanden voor de ingangsdatum van het nieuwe abonnement schriftelijk aan het college wordt medegedeeld.

 • 4.

  Bij wijziging van adresgegevens, de ligplaats of de naam van het vaartuig kan worden volstaan met het invullen van een wijzigingsovereenkomst, die is op te vragen bij de gemeente;

 • 5.

  Bij de aanschaf van een ander vaartuig, is de ligplaatshouder verplicht om een nieuwe gebruiksovereenkomst te tekenen, waarbij de bestaande gebruiksovereenkomst vervalt.

 • 6.

  Indien een aanvrager in de periode van 1 november van een bepaald jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar een aangeboden ligplaats accepteert, is hij verplicht gelijktijdig met deze acceptatie een jaar- of een seizoensabonnement te kiezen, ook al maakt hij nog geen gebruik van zijn ligplaats.

 • 7.

  Voor het winterabonnement geldt dat dit abonnement ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd.

Hoofdstuk 10 Overdracht ligplaats

Artikel 32

1. Een ligplaats kan niet worden overgedragen tenzij het college op schriftelijk verzoek van de ligplaatshouder anders heeft besloten.

Hoofdstuk 11 Opzegging ligplaats

Artikel 33

1. De ligplaatshouder die zijn ligplaats in de haven wenst op te zeggen, dient schriftelijk een verzoek tot opzegging in te dienen bij het college. Dit verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de einddatum van de geldende gebruiksovereenkomst door het college zijn ontvangen.

Hoofdstuk 12 Bijzondere bepalingen

Artikel 34

 • 1.

  De ligplaatshouder / passant is jegens de gemeente Steenbergen aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan onder zijn verantwoording werkende derden, aan personeelsleden dan wel aan genodigden van de ligplaatshouder / passant.

 • 2.

  De ligplaatshouder / passant is jegens derden aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden, aan onder zijn verantwoording werkende derden, dan wel aan genodigden van de ligplaatshouder / passant.

 • 3.

  Het college, inclusief diegenen die namens haar handelen, zijn niet aansprakelijk voor schade van ongeacht aard of oorzaak, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed in de haven, tenzij het betreffende feit te wijten is aan ernstige nalatigheid aangaande het beheer van de haven en dit tot schade leidt aan zaken of derden.

Artikel 35

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 36

Het college kan het bepaalde in de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van een goed beheer van de haven, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 37

Overtreding van enige bepaling van de verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Hoofdstuk 13 Toezicht en opsporing

Artikel 38

Onverminderd het bepaalde in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering is de havenmeester belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening.

Artikel 39 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop de vaststelling van de verordening is bekendgemaakt.

Artikel 40 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Havenverordening gemeente Steenbergen”.

Bijlage 1 Locatieaanduiding

bijlage 1 Havenverordening gemeente Steenbergen.pdf (versie geldig sinds: 08-01-2013; PDF-bestand; grootte: 1.05 MB)