gemeente Steenbergen | Verordening tot het subsidiëren van muziekonderwijs

Regeling Verordening tot het subsidiëren van muziekonderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-06-2005
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 31-07-2015
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 28-04-2005
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 7a

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 4 april 2005 tot het vaststellen van de subsidieverordening muziekonderwijs 2005;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening tot het subsidiëren van muziekonderwijs.

Artikel 1: Begripsomschrijving.

1. Verzamelinkomen: het door de belastinginspecteur bij aanslag of schriftelijke verklaring vastgestelde verzamelinkomen over het voor- voorgaande kalenderjaar van het cursusjaar of bij afwezigheid hiervan een daarmee gelijk te stellen of hierop te herleiden inkomen.

Artikel 2: Te subsidiëren activiteiten.

 • 1.

  De gemeente Steenbergen subsidieert individuele leerlingen die op 1 mei voorafgaande aan het schooljaar dat loopt september tot en met juni nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Steenbergen.

 • 2.

  De subsidie wordt gegeven voor AMV-, VIO- of instrumentale lessen A welke worden gevolgd aan de muziekschool van de gemeente Roosendaal en het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom.

 • 3.

  Voorts wordt subsidie gegeven voor AMV- of instrumentale lessen A welke worden gevolgd bij individuele docenten of instellingen door leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging die is gevestigd in de gemeente Steenbergen.

Artikel 3: Wijze van subsidiëren.

 • 1.

  Ouders/verzorgers van leerlingen die zich bij een muziekschool, een instelling voor kunstzinnige vorming of een individuele docent hebben aangemeld kunnen bij de afdeling Welzijn een aanvraagformulier voor subsidie verkrijgen.

 • 2.

  Indien leerlingen zich bij een individuele docent aanmelden dient deze te voldoen aan de benoembaarheidseisen gesteld in de CAO-kunstzinnige vorming en dient over het lesgeld door de betreffende docent aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst.

 • 3.

  Het subsidie-aanvraagformulier wordt vóór 1 augustus van het betreffende schooljaar samen met een bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding ingeleverd bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Binnen 6 weken na aanvraag stelt het college van burgemeester en wethouders de subsidiebedragen voor individuele leerlingen vast. Subsidieaanvragen die later dan 1 augustus van het desbetreffende schooljaar zijn ingediend worden uiterlijk binnen 8 weken na indiening vastgesteld.

 • 5.

  Binnen 2 weken na vaststelling van de subsidie wordt het subsidiebesluit van burgemeester en wethouders schriftelijk ter kennis gebracht aan de aanvrager en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd aan de ouder(s) van de minderjarige leerling.

Artikel 4: Hoogte subsidiebedrag.

 • 1.

  De subsidieaanvragen worden elk jaar voorafgaand aan het schooljaar en in elk geval vóór 1 mei van het betreffende schooljaar door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bij individuele docenten niet in dienst van het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom of muziekschool Roosendaal is naar rato van het lesgeld in relatie tot de lesgelden van de genoemde muziekscholen.

 • 3.

  De subsidie is nooit hoger dan de maximale bedragen zoals die zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders voor de desbetreffende onderdelen instrumentaal A, AMV of VIO.

Artikel 5: Beëindiging en terugvordering subsidie.

De subsidie wordt stopgezet indien de cursus in de loop van het schooljaar wordt beëindigd. In dat geval wordt de subsidie naar evenredigheid teruggevorderd vanaf de eerste volledige maand dat geen lessen meer worden gevolgd.

Artikel 6

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8: Naam verordening.

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Subsidieverordening muziekonderwijs 2005’.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van het schooljaar 2005-2006.