gemeente Steenbergen | Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Regeling Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 13-03-2009
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 17-02-2015
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 05-03-2009
 • Bron bekendmaking SC 13-03-2009
 • Kenmerk voorstel 9a

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van het presidium d.d. 12 februari 2009

gelet op de circulaire bk01/96074 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001 "Procedureregels herbenoeming burgemeester" en het daarin bepaalde onder 11.1 aangaande het instellen van een commissie van aanbeveling voor de burgemeestersherbenoeming.

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening en conform deze verordening een commissie van aanbeveling in te stellen, hierna te noemen de vertrouwenscommissie.

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • 2.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 3.

  Commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant

 • 4.

  Raad: de raad van de gemeente Steenbergen;

 • 5.

  Aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2

 • 1.

  De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere fractie in de raad, bij voorkeur de voorzitter van de fractie. Plaatsvervanging is bij dringende reden mogelijk.

 • 2.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 3

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester;

 • 2.

  Door ontwikkelingen binnen de gemeente kan het verwachtingspatroon ten aanzien van de specifieke rol en de functie van de burgemeester wijzigen. Voor een goede beoordeling is het zaak die gewijzigde eisen duidelijk te formuleren en kenbaar te maken aan de burgemeester;

 • 3.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van o.a. de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken. Daarnaast kunnen de geëxpliciteerde, gewijzigde eisen mede het kader vormen om het functioneren van de burgemeester te toetsen;

 • 4.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester;

 • 5.

  De commissie brengt over haar oordeel een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad, de burgemeester en aan de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling;

 • 6.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21-11-2001, in acht.

Artikel 4

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten;

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten;

 • 3.

  Over het besprokene, de overgelegde stukken, het overleg met de burgemeester en eventueel de commissaris, bewaren de voorzitter, leden en griffier strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 5

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en besluit niet over het in artikel 3 lid 2 bedoelde oordeel, indien niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is;

 • 2.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen;

 • 3.

  Bij stakende stemmen wordt een verdeeld advies aan de raad voorgelegd;

 • 4.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6

 • 1.

  De griffier fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie. In geval van diens afwezigheid wordt diens plaats ingenomen door de plaatsvervangend griffier;

 • 2.

  De griffier draagt zorg voor verzending van de uitnodigingen, de logistieke voorbereiding van de vergaderingen, de verslaglegging en het opstellen van de aanbeveling;

 • 3.

  De griffier bewaakt de strikte vertrouwelijkheid van de beraadslagingen, de stukken en de dienovereenkomstige archivering;

 • 4.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

Artikel 7

De commissie wordt ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 8

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als "Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester";

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking;

 • 3.

  Met deze verordening vervalt de Verordening commissie herbenoeming burgemeester van 30 mei 2002.