gemeente Steenbergen | Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Steenbergen

Regeling Verordening wachtlijstbeheer Wsw gemeente Steenbergen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 24-04-2008
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2008
 • Datum uitwerking-treding 31-12-2008
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-04-2008
 • Bron bekendmaking SC 18-07-2008
 • Kenmerk voorstel 7a

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2008

gelet op artikel 12, tweede lid, Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de personen, woonachtig in de gemeente Steenbergen, die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking, als bedoeld in artikel 2, eerste lid WSW in aanmerking komen, te regelen;

besluit:

de Verordening wachtlijstbeheer WSW gemeente Steenbergen, vast te stellen;

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  wachtlijstvoortraject: een met reïntegratiegelden van UWV of gemeente gefinancierd traject waarin belanghebbenden die behoren tot de doelgroep worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw;

 • c.

  WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert

 • d.

  wachtlijst: overzicht van ingezetenen, personen woonachtig in de gemeente Steenbergen, die conform art. 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om en dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

Hoofdstuk 2 Plaatsingsvolgorde

Artikel 2 Plaatsingsbeleid

 • 1.

  Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid WSW aangehouden.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 1, tweede lid is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de belanghebbende Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene die het langst op de wachtlijst staat voorrang.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep hanteert voor het vrijkomen van de aanwezige dienstbetrekkingen als richtsnoer dat gemiddeld over het gehele jaar van alle plaatsingen (inclusief interne (over)plaatsingen) 20 % zal plaatsvinden bij de divisie Industrie, 40 % bij de divisie Diensten en 40 % bij de divisie @Work van WVS.

 • 4.

  Onverminderd het tweede lid kan het Dagelijks Bestuur in overleg met de gemeente Steenbergen in bijzondere gevallen afwijken van het in het tweede en derde lid bepaalde, indien toepassing van dit lid naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 Uitvoering.

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de WVS-groep

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Wachtlijstbeheer WSW gemeente Steenbergen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2008 en geldt tot en met 31 december 2008.