gemeente Steenbergen | Verordening Winkeltijden gemeente Steenbergen 2014

Regeling Verordening Winkeltijden gemeente Steenbergen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 19-12-2013
 • Bron bekendmaking Steenbergse Courant
 • Kenmerk voorstel BM1302712

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gegeven de agendering door de commissie Ruimte op 4 december 2013;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening;

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 • d.

  wet: de Winkeltijdenwet

Artikel 2. Vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling met dien verstande dat het verboden is een winkel vóór 06:00 uur en na 22:00 uur voor het publiek geopend te hebben.

Artikel 3. Ontheffing verbod openstelling op werkdagen, zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5, intrekken of wijzigen ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van de omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  De exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon -en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffingen geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn; of

 • f.

  indien de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Overgangsrecht

 • 1.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen 27 februari 1997 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college van burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 2.

  Ontheffingen die krachtens artikelen 6 en 10 van de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen 27 februari 1997 zijn verleend, komen na inwerkingtreding van deze verordening te vervallen.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen 27 februari 1997 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden gemeente Steenbergen van 27 februari 1997.

 • 2.

  Deze verordening heet “Verordening Winkeltijden gemeente Steenbergen 2014”.