gemeente Steenbergen | Verpachtingsvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen 2002

Regeling Verpachtingsvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 01-01-2002
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 26-05-2011
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 29-11-2001
 • Bron bekendmaking -
 • Kenmerk voorstel 13

Inleiding

De raad der gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 15 oktober 2001;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende 'Verpachtingsvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen, 2002'

ALGEMEEN

Artikel 1

In de gemeente Steenbergen worden, behoudens onvoorziene omstandigheden, de volgende kermissen gehouden:

 • a

  te Steenbergen gedurende 4 dagen vanaf de vrijdag na de eerste zondag in juli;

 • b

  te Steenbergen (Welberg) gedurende 3 dagen vanaf de zaterdag voor de laatste zondag in juni;

 • c

  te Kruisland gedurende 3 dagen vanaf de zaterdag na 15 augustus;

 • d

  te Nieuw-Vossemeer gedurende 3 dagen vanaf de zaterdag voor de eerste zondag na 8 september;

 • e

  te Dinteloord gedurende 4 dagen vanaf de woensdag voor de derde zaterdag in september;

 • f

  de werkelijke kermisperiode wordt steeds vooraf gegaan door maximaal 2 opbouwdagen en gevolgd door maximaal 1 afbreekdag. In Steenbergen mag niet eerder worden opgebouwd dan op woensdag na 17.00 uur, voorafgaand aan de kermis;

 • g

  met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur. In Dinteloord mag op zondag na 06.00 uur de kermis niet worden afgebroken;

 • h

  gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan.

OPENINGSTIJDEN

Artikel 2

De kermisinrichtingen mogen in de kernen vermeld onder artikel 1 onder a tot en e voor het publiek van 14.00 uur tot 24.00 uur geopend zijn.

WIJZE VAN VERPACHTEN

Artikel 3

 • 1

  De kermisstandplaatsen worden verpacht door of vanwege burgemeester en Wethouders en wel voor een periode van 5 jaar voor 'vaste' en voor een periode van één jaar voor 'losse' contracten; de standplaatsen worden door of namens de marktmeester of een andere door burgemeester en wethouder aan te wijzen persoon aangewezen volgens een door of vanwege burgemeester en wethouders goedgekeurd plan.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde onder lid 1 kunnen burgemeester en wethou-ders besluiten de organisatie van de kermis in handen te geven van één kermisexploitant. Deze dient na de verkregen toestemming te zorgen voor de opstelling van een kermis met voldoende attracties.

INSCHRIJVING

Artikel 4

 • 1

  Inschrijving dient te geschieden op daartoe of vanwege burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren.

 • 2

  Op het formulier moet ten minste worden vermeld:

  • a

   naam, voornamen en adres van de inschrijver, dan wel het correspondentie-adres, indien de inschrijver geen vaste woonplaats heeft, een bank- of girorekeningnummer, alsmede de handtekening van de inschrijver;

  • b

   naam en omschrijving van de inrichting, overeenkomstig de registratie in het handelsregister inclusief registratienummer of bij een organisatie van kermisvakgenoten;

  • c

   de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichting, alsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa's e.d. wanneer deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor- , zij- en achter schoren;

  • d

   de benodigde aansluitwaarde in KWU en PK;

  • e

   het aantal woon- en pakwagens met de afmetingen;

  • f

   aanduiding van de kermis, waarvoor de inschrijving is bedoeld;

  • g

   het bedrag, in letters en cijfers, dat geboden wordt; bij verschil van de te bieden som in letters en cijfers geldt uitsluitend het bedrag in letters;

 • h

  de verzekeringsmaatschappij, waarbij de exploitant is verzekerd tegen de risico's als omschreven in artikel 19

 • 3

  Op een inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven. Inschrijvingen met een combinatie van twee of meer inrichtingen, alsmede gecombineerde inschrijvingen door of voor verschillende exploitanten zijn niet toegestaan.

 • 4

  Van het bepaalde in lid 3 wordt ingeweken indien burgemeester en wethouders toestemming hebben verleend aan een kermisexploitant, onder wiens auspiciën de kermis in één van de Steenbergse kernen wordt georganiseerd. De kermisexploitant dient ruim twee maanden voor de te houden kermis een opgave te doen van de te plaatsen kermisinrichtingen en de door hem te bieden som, waarvoor hij de kermis wenst te organiseren.

 • 5

  inschrijvingen bevattende concurrentiebedingen ten doel hebbende om andere, niet dezelfde inrichtingen als waarmee ingeschreven, te weren of slechts bepaalde personen toe te laten kunnen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, worden ter zijde gelegd.

Artikel 5

De inschrijfformulieren moeten vóór 15 november of volgens een door burgemeester en wethouders te bepalen datum op het gemeentehuis zijn ingeleverd. Te laat ingediende formulieren worden ter zijde gelegd.

Artikel 6

De inschrijver is gehouden zijn aanbod gedurende 7 dagen na de in artikel 5 genoemde datum gestand doen.

Artikel 7

De gemeente is gehouden zijn aanbod gestand te doen wat betreft soort, aantal en kwaliteit van de kermisattractie, waarvoor de inschrijving wordt opengesteld.

TOEWIJZING STANDPLAATSEN

Artikel 8

 • 1

  Binnen 60 dagen na de in artikel 5 genoemde datum beslissen burgemeester en wethouders omtrent de toewijzing van de standplaatsen. De exploitanten worden van de beslissing vóór 15 januari van het betreffende jaar schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 2

  Met de inschrijving van een bepaalde plaats wordt hij de toewijzing rekening gehouden, mits uit deze aanduiding duidelijk en ondubbelzinnig de bedoeling van de inschrijver blijkt.

BETALING

Artikel 9

 • 1

  De pachtsommen dienen in twee termijnen te worden betaald:

  • a

   50% van de pachtsommen voor alle kermissen vóór 1 maart.

  • b

   De andere helft van de pachtsom dient voor wat betreft de kermis te Steenbergen (Welberg) vóór 1 juni, de kermis te Steenbergen vóór 15 juni, de kermis te Kruisland, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer vóór 1 augustus te worden voldaan.

  • c

   De kermisexploitanten die een standplaats hebben op de Steenbergse kermis moeten naast de pachtsom een bedrag betalen voor promotionele acties waaronder de kermisloterij voor de Steenbergse kermis, Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door burgemeester en wethouders.

  • d

   Het besluit onder c tot vaststelling van de bijdrage aan de kermisloterij Steenbergen wordt jaarlijks ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

 • 2

  De betaling dient te geschieden op de door de gemeente aan te geven wijze;

 • 3

  Indien de pachtsom niet is betaald binnen de termijn in dit artikel genoemd, is de exploitant van de inrichting in gebreke door het enkele verloop van deze termijnen, zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is. De exploitant verliest daarna het recht op de toegewezen plaats.

 • 4

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem gestorte deel van de pachtsom en blijft daarenboven verplicht tot betaling van de volledige pachtsom.

 • 5

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen zonder verplicht te zijn de opbrengst hiervan aan de nalatige exploitant geheel of gedeeltelijk uit te keren.

WATERAFTAPPUNTEN, STROOMVOORZIENINGEN EN MOTOREN T.B.V. DE OPWERKING VAN STROOM

Artikel 10

 • 1

  Op de kermisterreinen en/of op de terreinen waar de salonslaapwagens worden geplaatst, zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende wateraftappunten en stroomtoevoercontacten. De kosten van gebruik van water en elektriciteit zijn voor rekening van de exploitant.

 • 2

  De bijdrage voor gebruik van elektriciteit en water op de locatie, waar de salonslaapwagens zijn geplaatst alsmede voor de servicekosten van de gemeente, bedraagt

  • - € 30,00 per woonwagenkermisattractie, per kermisperiode;

  • - € 11,00 per caravan bewoond door medewerkers van de kermisexploitant, per kermisperiode;

 • 3

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bijdragen vermeld in lid 2 te verhogen, zulks gerelateerd aan de daadwerkelijke kosten.

 • 4

  Diesel, benzine en andere motoren, welke dienen ter opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet toegelaten tenzij daartoe tenminste 2 maanden voor het begin van de kermis schriftelijke toestemming aan burgemeester en wethouders is gevraagd en is verkregen.

INNEMEN STANDPLAATS

Artikel 11

 • 1

  Degenen aan wie een standplaats is toegewezen is verplicht deze in te nemen, overeenkomstig de op het inschrijfformulier vermelde bestemming;

 • 2

  Afstand, overdracht of ruiling van standplaatsen is niet geoorloofd tenzij toestemming is verkregen van burgemeester en wethouders.

Artikel 12

 • 1

  Een standplaats die 24 uur vóór de aanvang van de kermis door betrokkene niet is ingenomen vervalt en kan door burgemeester en wethouders aan een ander worden toegewezen.

 • 2

  Toewijzing aan een ander laat onverlet de verplichting van degene, wiens recht is vervallen, tot betaling van de geboden pachtsom.

RESTITUTIE PACHTSOM

Artikel 13

Wanneer een kermis niet doorgaat of ophoudt te bestaan, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, worden de betaalde pachtsommen teruggegeven dan wel naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet konden worden ingenomen, gedeeltelijk gerestitueerd.

Artikel 14

In geval van overmacht, door onvoorziene en niet aan enige schuld of nalatigheid van de exploitant te wijten omstandigheden de toegewezen standplaats niet kan worden ingenomen, kunnen burgemeester en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de pachtsom verlenen. In deze gevallen kunnen exploitanten geen recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding.

Voorschriften van orde en veiligheid

Artikel 15

De exploitanten zijn verplicht te allen tijde in hun inrichtingen toe te laten ambtenaren van politie, brandweer, alsmede vertegenwoordigers van de gemeente Steenbergen en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

Artikel 16

Het is verboden:

 • a

  muziek te maken buiten de openingsuren behoudens, voor het afstellen en testen van de muziekinstallatie;

 • b

  gebruik te maken van sirenes, hoorns en anders dan in een draaizaak om het begin en einde van een rit aan te geven, alsmede gebruik te maken van andere overmatige lawaai makende apparaten;

 • c

  in verkoopzaken gebruik te maken van geluidsversterkers;

 • d

  in vermaakzaken consumptie-artikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven, alsmede om automaten te hebben;

 • e

  vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwerken of snoepgoed in welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen;

 • f

  in nougatkramen speelgoed in welke vormen dan ook aangehecht met snoep-goed, behalve de zogenaamde vul-artikelen, zoals trompetten, wandelstok, paraplu en flesjes met speen te verkopen;

 • g

  vóór het sluitingsuur van de kermis inrichtingen af te sluiten of onverlicht achter te laten, behoudens in bijzondere situaties.

Artikel 17

 • 1

  Door de exploitant moeten de door de gemeente gestelde regelen omtrent veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand in acht worden genomen;

 • 2

  De exploitant is voorts verplicht ervoor te zorgen dat in de inrichting al die maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt.

Artikel 18

Indien de exploitanten en/of hun personeel handelen of doen handelen in strijd met vorenstaande bepalingen, kan de inrichting op last van de burgemeester worden gesloten.

WETTELIJKE EN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 19

 • 1

  Houders van een vermaakinrichtingen zijn verplicht het risico van burgerrech-telijke aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren.

 • 2

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij de schade aanwijsbaar het gevolg is van, door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen;

Artikel 20

De gemeente zal op generlei wijze gronden van de gemeente in gebruik geven ten behoeve van het houden van een braderie of dorpsfeest met kermiszaken, circus of soortgelijke inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de afzonderlijke kermissen in Kruisland, Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer of Steenbergen (Welberg) in een periode van vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de betreffende kermis.

Artikel 21

 • 1

  De gemeente behoudt zich het recht voor om bij niet naleving van de voorwaarden hiervan mededeling te doen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • 2

  De gemeente geeft hiervan tegelijkertijd kennis aan de betrokkene onder vermelding dat deze zich tot een organisatie van kermisexploitanten kan wenden ten einde zijn belangen te doen behartigen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • 3

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het recht om de in de lid 1 bedoelde mededeling te kennis te brengen aan de daarvoor in aanmerking komende gemeentebesturen. Zij gaan hiertoe niet over dan nadat de kalendermaand volgende op die waarin de mededeling van het gemeentebestuur is ontvangen, verstreken is;

Artikel 22

Geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een pachtovereenkomst kunnen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut.

Artikel 23

Voor de kermis te Nieuw-Vossemeer en Dinteloord geldt dat deze verpacht zijn aan een kermisorganisator. Deze organisator dient te zorgen, dat de door gecontracteerde kermisexploitanten zich houden aan de voorwaarden zoals gesteld in deze verordening. De kermisorganisator is hiervoor als zodanig verantwoordelijk.

Artikel 24

De verpachtingsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2002. Per laatst vermelde dag vervallen de kermis-verpachtingsvoorwaarden vastgesteld op 24 april 1997;

Artikel 25

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Verpachtingsvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen, 2002'.