gemeente Steenbergen | Verpachtingvoorwaarden kermissen 2011

Regeling Verpachtingvoorwaarden kermissen 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 14-02-2014
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 06-02-2015
 • Betreft artikel
 • Datum ondertekening 30-01-2014
 • Bron bekendmaking zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-6001.html, 06-02-2014
 • Kenmerk voorstel BM1302826

Inleiding

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011

besluit:

1 in te trekken de regeling 'Verpachtingvoorwaarden van kermissen in de gemeente Steenbergen, 2002'.

2 vast te stellen de volgende 'Verpachtingvoorwaarden kermissen, 2011'

Algemeen

Artikel 1

 • a.

  In de gemeente Steenbergen worden, behoudens onvoorziene omstandigheden, de volgende kermissen gehouden :

  • 1.

   in Steenbergen gedurende vier dagen vanaf de vrijdag na de eerste zondag in juli;

  • 2.

   in Kruisland gedurende drie dagen vanaf de zaterdag na 15 augustus

  • 3.

   te Nieuw-Vossemeer gedurende drie dagen vanaf de zaterdag voor de eerste zondag na 8 september

  • 4.

   te Dinteloord gedurende vier dagen vanaf de 4e woensdag in september

 • b.

  de werkelijke kermisperiode wordt steeds vooraf gegaan door maximaal twee opbouwdagen en gevolgd door maximaal een afbreekdag. In Steenbergen mag niet eerder met de opbouw van de kermis op de Markt worden begonnen dan op woensdag na 17.00 uur voorafgaand aan de kermis. Van het stalterrein aan de IJzeren Put te Steenbergen mag vanaf dinsdag voor de kermis tot en met woensdag gebruik worden gemaakt

 • c.

  met het afbreken mag van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur. In Dinteloord mag op zondag na 6.00 uur de kermis niet worden afgebroken.

 • d.

  gedurende de kermis mogen op het kermisterrein geen woon- en pakwagens staan.

Openingstijden

Artikel 2

De kermisinrichtingen mogen in de kernen van de gemeente Steenbergen voor het publiek geopend zijn van 14.00 uur tot 24.00 uur.

Wijze van verpachting

Artikel 3

 • 1.

  De kermissen worden verpacht door of vanwege burgemeester en wethouder aan een kermisorganisator en wel voor een periode van vijfjaar en tegen een vastgestelde pachtsom per jaar. De kermisorganisator dient te zorgen voor de opstelling van een kermis met voldoende attracties.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kunnen burgemeester en wethouders besluiten een kermis te verpachten voor een kortere periode dan vijf jaar.

Betaling

Artikel 4

 • 1

  De pachtsommen dienen in twee termijnen te worden betaald:

  • a.

   50% van de pachtsom voor alle kermissen vóór 1 april

  • b.

   de andere helft van de pachtsom voor wat betreft de kermis te Steenbergen vóór 15 juni en voor wat betreft de kermissen te Kruisland, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer vóór uiterlijk 1 augustus.

 • 2

  Op verzoek van de kermisorganisator kan de pachtsom ook in een keer worden voldaan.

 • 3

  Voor de betaling van de pachtsom zal door de gemeente een rekening worden gezonden.

 • 3

  Indien de gehele, dan wel een gedeelte van de pachtsom niet is betaald binnen de termijn vermeld in lid 1, is de kermisorganisator in gebreke door het enkele verloop van deze termijn/termijnen zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is. Het met de kermisorganisator gesloten pachtcontract vervalt hierdoor automatisch van rechtswege.

 • 3

  De in het vorige lid nalatige kermisorganisator verbeurt het door hem gestorte deel van de pachtsom en blijft bovendien verplicht tot betaling van de volledige pachtsom. In afwijking van het bepaalde in de eerste zin kunnen tussen de organisator en de gemeente afwijkende afspraken worden gemaakt over de betaling van de pachtsom indien een of kermisexploitanten, ondanks een door de kermisorganisator gestelde deadline tot betaling van de pachtsom, nalatig zijn in het betalen van de pachtsom.

Wateraftappunten en stroomvoorzieningen

Artikel 5

Op de kermisterreinen en/of op de terreinen waar de salonwagens worden geplaatst zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende watertappunten en stroomtoevoercontacten (zgn nachtstroom). De kosten van gebruik van water en elektriciteit en eventuele bijkomende kostenworden bij de kermisorganisator in rekening gebracht.

Restitutie pachtsom

Artikel 6

Wanneer een kermis niet doorgaat of ophoudt te bestaan, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, worden eventuele betaalde pachtsommen voor zover betrekking op een lopend kermisjaar terugbetaald aan de kermisorganisator.

Artikel 7

In geval van overmacht, door onvoorziene en niet door enige schuld of nalatigheid te wijten omstandigheden van de kermisorganisator, kunnen burgemeester en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de pachtsom voor het lopende kermisjaar verlenen. In deze gevallen kan een kermisorganisator geen recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding.

Voorschriften van orde en netheid

Artikel 8

De kermisorganisator is verplicht te allen tijde op het kermisterrein en bij de hierop aanwezige kermisattracties ambtenaren van politie, brandweer en vertegenwoordigers van de gemeente toe te laten. Tevens is de organisator verplicht voorschriften op te volgen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en/of goede zeden.

Artikel 9

Het is voor de kermisorganisator c.q individuele kermisexploitanten verboden

 • a.

  muziek te maken buiten de openingsuren van de kermis behoudens voor het afstellen en testen van muziekinstallaties.

 • b.

  gebruik te maken van sirenes, hoorns en andere dan in een draaiattracties om het begin en einde van een rit aan te geven, alsmede om gebruik te maken van andere overmatige lawaaimakende apparaten.

 • c.

  in verkoopattracties gebruik te maken van geluidsversterkers.

 • d.

  in verkoopattracties consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven, alsmede om automaten te hebben.

 • e.

  vanuit speelgoedkramen goederen met suikerwerken of snoepgoed in welke vorm dan ook al dan niet aangehecht of gevuld te verkopen.

 • f.

  in snoepkramen speelgoed in welke vormen dan ook aangehecht met snoepgoed, behalve vulartikelen, zoals trompetten, wandelstokken, paraplu's en flesjes met speen te verkopen.

 • g.

  vóór het sluitingsuur kermisinrichtingen af te sluiten of onverlicht achter te laten, behoudens in bijzondere omstandigheden.

Artikel 10

 • 1.

  Door de kermisorganisator moeten de door de gemeente gestelde regels omtrent veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand in acht worden genomen.

 • 2.

  De kermisorganisator en de individuele kermisexploitanten zijn voorts verplicht ervoor te zorgen, dat op het kermisterrein en in de hierop aanwezige kermisinrichtingen alle maatregelen worden getroffen ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich op of nabij de inrichting bevindt.

Artikel 11

Indien de kermisorganisator of de kermisexploitanten en/of hun personeel handelen in strijd met de hierboven onder 9 en 10 vermelde bepalingen, kan/kunnen (de) inrichting(en) op last van de burgemeester worden gesloten.

Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid

Artikel 12

 • 1.

  Zowel de organisator van de kermis als de kermisexploitanten van een vermaakinrichting zijn verplicht zich te verzekeren tegen het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waaronder begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met respectievelijk de organisatie van de kermis en de exploitatie van de inrichting.

 • 2.

  De kermisorganisator en de individuele kermisexploitanten vrijwaren de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij de schade aanwijsbaar het gevolg is van, door of vanwege de gemeente in verband met de kermis voorgeschreven maatregelen.

Artikel 13

De gemeente zal op geen enkele wijze gronden van de gemeente in gebruik geven voor het houden van een braderie of dorpsfeest met kermisattracties, een circus of een soortgelijke inrichting, een lunapark of andere kermis gedurende de kermissen in Steenbergen, Kruisland, Dinteloord of Nieuw-Vossemeer in een periode van zes weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis in de betreffende kern.

Overige bepalingen

Artikel 14

De verpachtingvoorwaarden treden in werking op een nader te bepalen datum.

Artikel 15

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Verpachtingvoorwaarden kermissen, 2011'