gemeente Steenbergen | Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2008

Regeling Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 21-10-2006
 • Terugwerkende kracht t/m
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2014
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 07-10-2008
 • Bron bekendmaking Personeel actueel 20-10-2008
 • Kenmerk voorstel 0806139

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 8 september 2008;

Gelet op hoofdstuk 4 van de CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

besluiten:

vast te stellen de navolgende “Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2008” :

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtenaar: de ambtenaar in dienst van de gemeente Steenbergen als bedoeld in artikel 1:1 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;

  • c.

   directeur: de gemeentesecretaris tevens directeur;

  • d.

   bedrijfstijd: de tijdsperiode waarbinnen per dag de werkzaamheden kunnen worden verricht;

  • e.

   bloktijden: de tijdsperioden waarover en waarin de ambtenaar geen vrije keuze heeft en hij aanwezig moet zijn om zijn werk te verrichten, behoudens geoorloofde afwezigheid;

  • f.

   fictieve werktijd: de normwerktijd die wegens afwezigheid niet geregistreerd kan worden, doch wel als werktijd in aanmerking wordt genomen;

  • g.

   normwerktijd: voor fulltimers: maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur;

   • voor parttimers: de voor een minimale periode van een kalenderjaar afgesproken standaardwerktijd (werkrooster) overeenkomende met de betrekkingsomvang zoals die in het tijdsregistratiesysteem is vastgelegd;

  • h.

   werkdag: dag waarop de ambtenaar volgens de normwerktijd arbeid moet verrichten;

  • i.

   lunchpauze: de tijdsperiode waarbinnen de lunchpauze naar keuze kan worden genomen;

  • j.

   positief urensaldo: de tijdsduur die de ambtenaar langer heeft gewerkt dan de normwerktijd na verrekening met een eventueel negatief urensaldo;

  • k.

   negatief urensaldo: de tijdsduur die de ambtenaar korter heeft gewerkt dan de normwerktijd na verrekening met een eventueel positief urensaldo;

  • l.

   werktijdregistratie: het door de ambtenaar zelf registreren van begin-, eind- en afwezigheidtijden met behulp van de daartoe beschikbaar gestelde hulpmiddelen;

  • m.

   glijtijden: voor fulltimers: de tijdsruimte tussen begin of het einde van de bedrijfstijd en het begin of einde van de bloktijden; voor parttimers: op werkdagen de tijdsruimte tussen begin of einde van de bedrijfstijd en het begin of einde van de geldende normwerktijd; op niet-werkdagen de tijdsruimte tussen begin en einde van de bedrijfstijd.

 • 2.

  Waar in deze regeling wordt gesproken in de mannelijke vorm wordt hieronder mede verstaan de vrouwelijke vorm.

Doelstelling van de regeling

Artikel 2

Doelstelling van de regeling is dat de ambtenaar binnen de grenzen van het dienstbelang en de wettelijke voorschriften omtrent arbeidstijden een flexibele invulling aan zijn werktijden kan geven zodat hij werk en privé optimaal op elkaar kan afstemmen. Uitgangspunt hierbij is dat het dienstbelang te allen tijde voorop staat en prevaleert boven de persoonlijke wensen van de ambtenaar indien er omtrent de praktische invulling van de werktijd meningsverschillen bestaan tussen de ambtenaar en zijn afdelingshoofd.

Reikwijdte van de regeling

Artikel 3

 • 1.

  Het college kan besluiten dat voor bepaalde groepen ambtenaren en/of nader aan te duiden functies, gelet op de aard van de te verrichten werkzaamheden, deze regeling niet van toepassing is.

 • 2.

  Wanneer het eerste lid wordt toegepast meldt het college dit vooraf aan de ondernemingsraad.

Buitendienstpersoneel

Artikel 4

 • 1.

  Voor de ambtenaar werkzaam bij operationeel beheer (de buitendienst) van de afdeling Realisatie en Beheer geldt een 37-urige werkweek met vaste werktijden als volgt:

 • maandag tot en met donderdag van 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.45 uur, en vrijdag van 07.45 tot 11.45 uur.

 • 2.

  Per week wordt 1 uur arbeidsduurverkorting opgebouwd, tot een totaal van 52 uren per jaar, dat aan het vakantieverlof wordt toegevoegd.

 • 3.

  Voor het bepalen van eventuele werktijdcompensaties ingeval van geoorloofde afwezigheid in verband met ziekte, (buitengewoon) verlof, doktersbezoek c.a., wordt uitgegaan van de werktijden zoals vermeld in het eerste lid.

 • 4.

  Ten aanzien van de ambtenaar bij operationeel beheer van de afdeling Realisatie en Beheer met een parttime dienstverband wordt de werktijd door of namens het afdelingshoofd nader afgesproken met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3.

Binnendienstpersoneel

Artikel 5

Voor de ambtenaar die niet valt onder de werking van artikel 3 en niet is uitgesloten op grond van artikel 2 gelden variabele werktijden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 6 tot en met 10 van deze regeling.

Variabele werktijden

Artikel 6

 • 1.

  De feitelijke werktijd bedraagt gemiddeld 36 uur per week voor de fulltime ambtenaar. Voor de parttime ambtenaar bedraagt de feitelijke werktijd het gemiddeld aantal uren per week overeenkomende met de betrekkingsomvang volgens de aanstelling. Indien en voorzover het dienstbelang zich daartegen niet verzet mogen de feitelijke werktijden met inachtneming van het bepaalde in het tweede tot en met zevende lid van dit artikel naar keuze van de ambtenaar ingevuld worden.

 • 2.

  De bedrijfstijd loopt op maandag tot en met donderdag van 07.30 en 18.00 uur en op vrijdag van 07.30 tot 13.00 uur.

 • 3.

  De bloktijden lopen op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 • 4.

  Voor parttimers kan een normwerktijd worden afgesproken die afwijkt van de bloktijden als bedoeld in lid 3.

 • 5.

  Vanwege avondopenstelling voor gemeentelijke dienstverlening kan het college besluiten om de bedrijfstijd als bedoeld in lid 2 voor nader aan te duiden functies of groepen ambtenaren met maximaal drie uur per week uit te breiden onder gelijktijdige vaststelling van de daarmee gepaard gaande afwijkende bloktijden. Voordat een dergelijk besluit genomen kan worden, pleegt het college hierover overleg met de ondernemingsraad.

 • 6.

  Zonder geregistreerde onderbreking van minimaal 30 minuten mag niet langer dan 5½ uur worden gewerkt. Er mag dus nimmer langer dan 5½ uur achtereen gewerkt worden.

 • 7.

  De lunchpauze kan worden gekozen tussen 12.00 en 14.00 uur en moet minstens 30 minuten bedragen. Indien op enige dag minder dan 5½ uur gewerkt wordt, is een lunchpauze niet verplicht.

Registratie werktijden

Artikel 7

 • 1.

  De werktijdregistratie moet door iedere ambtenaar persoonlijk geschieden.

 • 2.

  De directeur stelt nadere richtlijnen vast voor de registratie en verantwoording van aan- en afwezigheid.

 • 3.

  Bij een onverantwoorde toepassing van de werktijdregistratie door de ambtenaar is de directeur bevoegd deze ambtenaar, al dan niet tijdelijk, uit te sluiten voor de mogelijkheid van variabele werktijden, zulks onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 16 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling (disciplinaire straffen wegens plichtsverzuim).

Opsparen werktijdsaldo

Artikel 8

 • 1.

  Positieve en negatieve saldi op de tijdregistratie zijn toegestaan mits het positief urensaldo aan het einde van enig kalenderjaar niet het hoger is dan 50,4 uur en een negatief urensaldo niet hoger dan 10 uur. Bij een positief urensaldo van meer dan 50,4 uur vervallen de meerdere uren per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Bij een negatief urensaldo van meer dan 10 uur wordt het meerdere per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar verrekend met het vakantieverlof.

 • 2.

  Voor parttimers gelden de in het eerste lid genoemde urensaldi naar rato van hun betrekkingsomvang.

 • 3.

  Indien en voorzover het dienstbelang zulks toelaat mag een positief urensaldo, mits toereikend, worden aangewend voor verlofopname. Voor een dergelijke verlofopname moet door of namens het afdelingshoofd vooraf toestemming zijn verleend.

Fictieve werktijden en compensaties

Artikel 9

 • 1.

  Bij een hele werkdag geoorloofde afwezigheid wegens ziekte, vakantie, (buitengewoon) verlof wordt voor die dag de normwerktijd berekend.

 • 2.

  Ingeval van doktersbezoek c.a., zakelijke studie, dienstreis of geoorloofde zakelijke afwezigheid anderszins waarbij de noodzakelijke afwezigheidduur een hele werkdag danwel een gedeelte van de werkdag vergt, wordt uitgegaan van de fictieve werktijden voorzover het betreft het tijdstip of de tijdstippen waarop niet geregistreerd kan worden. Voorzover van toepassing treedt alsdan, onverminderd het bepaalde in artikel 10, de fictieve begin- of eindtijd in plaats van de geregistreerde begin- respectievelijk eindtijd.

 • 3.

  Voor werkdagen waarop wegens ziekte slechts voor een gedeelte van de voor de ambtenaar geldende werktijd werkzaamheden worden verricht, wordt altijd de normwerktijd berekend. Ongeacht de op basis van hoofdstuk 7 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling gemaakte afspraken over gedeeltelijke werkhervatting en de eventueel in afwijking daarvan feitelijk gewerkte uren c.q. geregistreerde werktijden kan op deze dagen nimmer een positief of negatief urensaldo opgebouwd worden.

Werktijdcorrecties

Artikel 10

 • 1.

  Voorzover in verband met geoorloofde zakelijke afwezigheid correcties noodzakelijk zijn in de geregistreerde werktijden danwel in de fictief berekende werktijden ex artikel 9, kunnen deze slechts geschieden na verleende toestemming door of namens het afdelingshoofd.

 • 2.

  De directeur kan ter uitvoering van dit artikel nadere richtlijnen vaststellen.

Sluitingsdagen/verplichte snipperdagen

Artikel 11

 • 1.

  Met instemming van de ondernemingsraad kan het college ieder kalenderjaar sluitingsdagen als zijnde verplichte snipperdagen aanwijzen.

 • 2.

  Ter compensatie van de in het eerste lid bedoelde sluitingsdagen mag de ambtenaar, naar keuze, vakantieverlof inleveren danwel een positief urensaldo inbrengen indien en voorzover dat urensaldo toereikend is.

 • 3.

  Indien en voorzover het dienstbelang het noodzakelijk maakt dat bepaalde werkzaamheden tijdens de sluitingsdagen doorgang vinden, wordt de gewerkte tijd van de ingeroosterde ambtenaar naar keuze van de ambtenaar toegevoegd aan zijn werktijdsaldo danwel aan zijn vakantietegoed. De ambtenaar dient tijdig vooraf in kennis te zijn gesteld van de verplichting om op een sluitingsdag werkzaamheden te verrichten.

Overwerk

Artikel 12

 • 1.

  Voor de bepaling van de overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 3:2 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling geldt, dat verrichte werkzaamheden tijdens de glijtijden als regel niet als overwerk aangemerkt worden. Van overwerk kan eerst sprake zijn indien de ambtenaar in dienstopdracht werkzaamheden verricht op tijdstippen gelegen buiten de bedrijfstijd danwel op een voor hem geldende roostervrije dag.

 • 2.

  Indien en voorzover de ambtenaar werkzaamheden dient te verrichten op de lokaal vastgestelde extra vrije dagen zoals vermeld in de gemeentelijke verlofregeling, niet zijnde feest- of gedenkdagen als bedoeld in artikel 4:2:1 van de gemeentelijke CAR/UWO-regeling, wordt de gewerkte tijd van de ingeroosterde ambtenaar naar keuze van de ambtenaar toegevoegd aan zijn werktijdsaldo danwel aan zijn vakantietegoed. De ambtenaar dient tijdig vooraf in kennis te zijn gesteld van de verplichting om op een lokaal vastgestelde extra vrije dag werkzaamheden te verrichten.

Hardheidsclausule

Artikel 13

In die gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet naar billijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.

Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 14

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2008” en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De “Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 1997” wordt ingetrokken.