gemeente Steenbergen | Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014

Regeling Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

 • Datum inwerking-treding 11-11-2014
 • Terugwerkende kracht t/m 01-01-2014
 • Datum uitwerking-treding 01-01-2020
 • Betreft nieuwe regeling
 • Datum ondertekening 24-06-2014
 • Bron bekendmaking gemeenteblad
 • Kenmerk voorstel BM1401398

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. 19 juni 2014;

Mede gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 4:1 van de

Gemeentelijke CAR/UWO-regeling;

besluiten :

I. met ingang van 1 januari 2014 vast te stellen de navolgende Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfstijd:

 • de tijd waarin medewerkers op kantoor werkzaamheden kunnen verrichten.

 • b.

  directeur:

 • de gemeentesecretaris tevens algemeen directeur.

 • c.

  leidinggevende:

 • de hiërarchisch leidinggevende die de personeelsbeheerstaak heeft met betrekking tot de medewerker.

 • d.

  medewerker:

 • de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO, alsmede de een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht en welke niet als werktijd wordt aangemerkt.

 • g.

  werktijd:

 • de periode waarop door de medewerker arbeid wordt verricht.

Artikel 2 Toepassing

 • 1.

  De standaardregeling als bedoeld in paragraaf 1 van de CAR/UWO geldt voor alle medewerkers die niet onder de bijzondere regeling vallen.

 • 2.

  De bijzondere regeling als bedoeld in paragraaf 2 van de CAR/UWO is van toepassing op medewerkers die werken volgens een door of namens het college eenzijdig vastgesteld individueel dienstrooster. Het college bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen.

Artikel 3 Arbeidsduur

 • 1.

  De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week.

 • 2.

  Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend.

 • 3.

  De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Paragraaf 2 De standaardregeling

Artikel 4 Flexibele werktijden

 • 1.

  Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

 • 2.

  De bedrijfstijd is op maandag tot en met donderdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur en op vrijdag van 07.00 uur tot 14.00 uur. Over het verrichten van werkzaamheden buiten de bedrijfstijd kunnen afspraken worden gemaakt in het kader van thuiswerken.

 • 3.

  Er mag maximaal 5,5 uur aaneengesloten worden gewerkt. Daarna is de medewerker verplicht om een pauze van minimaal 30 minuten te nemen.

Artikel 5 Bezetting en werkafspraken

 • a.

  De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling.

 • b.

  Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster.

 • c.

  Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen.

 • d.

  Overleg over de gemaakte werktijdafspraken is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus. De leidinggevende ziet er op toe dat de arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit worden nageleefd.

Artikel 6 Thuiswerken

De medewerker kan de leidinggevende verzoeken om thuis te werken. Een dergelijk verzoek zal worden bekeken in het licht van de lokaal afgesproken kaders voor het verrichten van thuiswerk.

Artikel 7 Tijdsregistratie

 • 1.

  De registratie van de werktijden moet door iedere medewerker persoonlijk geschieden.

 • 2.

  De directeur stelt nadere richtlijnen vast voor de registratie en verantwoording van aan- en afwezigheid.

 • 3.

  Positieve en negatieve saldi op de tijdregistratie zijn toegestaan mits het positief urensaldo aan het einde van enig kalenderjaar niet het hoger is dan 50,4 uur en een negatief urensaldo niet hoger dan 10 uur. Bij een positief urensaldo van meer dan 50,4 uur vervallen de meerdere uren per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar. Bij een negatief urensaldo van meer dan 10 uur wordt het meerdere per 1 januari van het daaropvolgend kalenderjaar verrekend met het vakantieverlof.

 • 4.

  Voor parttimers gelden de in het eerste lid genoemde urensaldi naar rato van hun betrekkingsomvang.

Artikel 8 Buitendagvenstervergoeding

 • 1.

  Voor het binnen het dagvenster ex artikel 4, lid 1, verrichten van werkzaamheden welke geacht worden te behoren tot de reguliere uitoefening van de door de medewerker bekleedde functie bestaat nimmer aanspraak op de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:8 van de CAR/UWO.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid hebben de bodes en gastvrouwen ingeval van frequent opgedragen avonddiensten recht op een vergoeding voor de gewerkte uren na 19.00 uur ter hoogte van de buitendagvenstervergoeding zoals omschreven in artikel 3:8, tweede lid, eerste aandachtstreepje.

 • 3.

  Voor het verrichten van werkzaamheden welke niet worden geacht te behoren tot de reguliere functie-uitoefening worden tussen de leidinggevende en de medewerker nadere afspraken gemaakt. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, dan heeft de medewerker recht op een vergoeding voor de gewerkte uren ter hoogte van de buitendagvenstervergoeding zoals omschreven in artikel 3:8, tweede lid, eerste aandachtstreepje. Artikel 3:8, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 3 De bijzondere regeling

Artikel 9 Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 stelt de leidinggevende voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

 • 3.

  Van een wijziging in de in bijlage A genoemde functies/functiegroep(en) wordt melding gedaan aan de ondernemingsraad.

Artikel 10 Buitendienstpersoneel

 • 1.

  Voor de medewerker werkzaam bij operationeel beheer (de buitendienst) van de afdeling Realisatie en Beheer geldt een 37-urige werkweek met vaste werktijden als volgt: maandag tot en met donderdag van 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.45 uur, en vrijdag van 07.45 tot 11.45 uur.

 • 2.

  Per week wordt 1 uur arbeidsduurverkorting opgebouwd tot een totaal van 52 uren per jaar, dat aan het vakantieverlof wordt toegevoegd.

 • 3.

  Voor het bepalen van eventuele werktijdcompensaties ingeval van geoorloofde afwezigheid in verband met ziekte, (buitengewoon) verlof, doktersbezoek c.a., wordt uitgegaan van de werktijden zoals vermeld in het eerste lid.

 • 4.

  Voor de medewerker bij operationeel beheer van de afdeling Realisatie en Beheer met een parttime dienstverband maakt de leidinggevende nadere afspraken omtrent de werktijden met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet, niet geheel of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur een nadere voorziening treffen.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014 en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  De werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2008 wordt ingetrokken

Bijlage A behorende bij de “Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014”

De volgende functiegroepen en functies vallen onder de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 9:

 • -

  buitendienstmedewerkers operationeel beheer

 • -

  jongerenwerker

 • -

  beheerder jeugdhonk

 • -

  beheerder milieustraat

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in hun vergadering van 3 juni 2014, kenmerk BD1400349.