gemeente Steenbergen | Wijziging mandaatbesluit

Regeling Wijziging mandaatbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

  • Datum inwerking-treding 01-01-2015
  • Terugwerkende kracht t/m
  • Datum uitwerking-treding 22-05-2021
  • Betreft nieuwe regeling
  • Datum ondertekening 09-12-2014
  • Bron bekendmaking gemeenteblad
  • Kenmerk voorstel BM1402428

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen d.d. 9 december 2014

Overwegende dat het uit oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Jeugdwet te mandateren.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

Wijziging van de mandaatlijst behorende bij het Mandaatbesluit 2014 dat bij collegebesluit van 8 april 2014 is vastgesteld, inhoudende de navolgende toevoeging:

Onder afdeling Beleid, maatschappelijke ontwikkeling:

Regeling informatie

Besluiten ingevolge de Jeugdwet, alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de Jeugdwet

Jeugdwet

B&W

 

Afdelingshoofd

Ja

II

Dit besluit treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2015.

Steenbergen, 9 december 2014

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers, J.A.M. Vos