Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018

Burgemeester en wethouders van Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 20 van de Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2005;

Overwegende dat:

- In artikel 20 van de Afvalstoffenverordening een bevoegdheid is opgenomen voor het college om tijden aan te wijzen waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden;

- Met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid.

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”,

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.
  Inzamelmiddelen moeten op de inzameldag vóór 07:30 uur worden aangeboden.
 • 2.
  De inzamelmiddelen moeten in reguliere situaties zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst of de inzamelaar(s), doch uiterlijk om 22:00 uur op de inzameldag, van de openbare weg zijn verwijderd.

Artikel 2: Slotbepalingen

 • 1.
  Het aanwijzingsbesluit treedt op 1 augustus 2018 in werking.
 • 2.
  Het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 2018”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 3 juli 2018,
de secretaris, de burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R. P. van den Belt MBA