gemeente Steenbergen | Bekendmaking: Het voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 3470, circa 23 m².

Officiele publicatie

Bekendmaking: Het voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 3470, circa 23 m².

Bekendmaking gemeente Steenbergen:

Voorgenomen verkoop gemeentegrond

Objectinformatie

  • -
    Gedeelte van het perceel kadastraal bekend als: gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B nummer 3470;
  • -
    Perceelgrootte: circa 23 m2;

Enige serieuze gegadigde

De gemeente Steenbergen (hierna: gemeente) is eigenaar van het perceel, bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 3470. Het perceel is gelegen in de kern Nieuw-Vossemeer. Op 19 augustus 2014 heeft de gemeente de beleidsregels verkoop en verhuur groenstroken vastgesteld. In deze beleidsregel zijn regels opgenomen onder welke voorwaarden en op basis van welke selectieprocedure de gemeente wenst over te gaan tot verkoop groenstroken. Als belangrijkste selectievoorwaarden is gesteld dat de gemeente alleen overgaat tot verkoop van groenstroken aan de eigenaar van de aanpalend gelegen woning. De gemeente is dan ook voornemens om het voornoemd perceel te verkopen aan de eigenaar van de aanpalende woning.

Vervaltermijn

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen de voorgenomen verkoop, dient u die bezwaren binnen twee weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Indien u een kort geding aanspant, dan verzoeken wij u ons dit binnen voorgenoemde termijn van twee weken schriftelijk mede te delen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).