Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kort Eind 1”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het college op 9 oktober 2018 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kort Eind 1” (NL.IMRO.0851.bgWPkorteind1-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan hebben betrekking op het toevoegen van een meerwaardeberekening in het kader van de kwaliteitsverbetering van het landschap en zijn verwerkt in het vastgestelde wijzigingsplan;

 

 • dat het wijzigingsplan vanaf 31 oktober 2018 gedurende zes weken te inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Steenbergen

31 oktober 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling