gemeente Steenbergen | Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel, gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B nummer 3461.

Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel, gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B nummer 3461.

Kadastrale percelen

- gemeente Nieuw- Vossemeer, sectie B nummer 3461 met een oppervlakte van circa 19,26 m2.

Voornemen tot verkoop

De gemeente is eigenaar van een groenstrook gelegen in de kern Nieuw- Vossemeer. Op 19 augustus 2014 heeft de gemeente de beleidsregels verkoop en verhuur groenstroken vastgesteld. In deze beleidsregel zijn regels opgenomen onder welke voorwaarden en op basis van welke selectieprocedure de gemeente wenst over te gaan tot verkoop groenstroken. Als belangrijkste selectievoorwaarden is gesteld dat de gemeente alleen overgaat tot verkoop van groenstroken aan de eigenaar van de aanpalend gelegen woning. De gemeente is dan ook voornemens om een gedeelte van de kadastrale grond, gemeente Nieuw- Vossemeer, sectie B nummer 3461 met een totaal oppervlakte van 19,26 m2 te verkopen aan de eigenaar van de aanpalende woning.

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen het voorgenomen verkoop, dan dient u die bezwaren binnen twee weken na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland West-Brabant. Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop. Indien u een kort geding aanspant, dan verzoeken wij u ons dit binnen voorgenoemde termijn van twee weken schriftelijk mede te delen.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).