Officiele publicatie

Bekendmaking intrekkingsbesluit van het Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen de adviesnota d.d. 5 december 2018

Gelet op: artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Overwegende dat de inhoud van het “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016” per 1 januari 2019 is opgenomen in artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Overwegende dat een aanwijzingsbesluit voor het aanwijzen van wegen binnen de bebouwde kom waarop het verbod van 5:6 APV geldt overbodig is geworden;

besluit:

Het “Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen, aanhangwagens en andere 2016” per 1 januari 2019 in te trekken.

Steenbergen, 11 december 2018

Het college voornoemd,

de secretaris de burgemeester

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA