Officiele publicatie

Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen de adviesnota betreffende de vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven d.d. 13 februari 2019

Overwegende dat

- per 1 maart 2019 de autoverhuurbranche wordt aangewezen als vergunningplichtige branche op grond van artikel 2:40i van de Algemene Plaatselijke Verordening;

- deze vergunningplicht in het leven is geroepen om ondermijning in deze branche tegen te gaan;

- een middel om de ondermijning tegen te gaan is om de aanvragen te toetsen aan de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: "Wet Bibob");

- het daartoe noodzakelijk is deze vergunningplicht op te nemen in de Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016 (hierna: "Bibob-beleid");

Gelet op artikel 2:40i APV, artikel 7 van de Wet Bibob en artikel 2.1 van het Bibob-beleid;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2016 als volgt te wijzigen:

Aan artikel 2.1 lid 1 wordt het volgende toegevoegd:

g. artikel 2:40i van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning voor aangewezen gebouwen of bedrijfsmatige activiteiten)

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2019.

Steenbergen, 27 februari 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris, de burgemeester
M.J.P. de Jongh RA
R.P. van den Belt, MBA