gemeente Steenbergen | Besluit aanmeldnotitie milieu-effectrapportage (Mer)

Officiele publicatie

Besluit aanmeldnotitie milieu-effectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden:

Adres

Omschrijving voorgenomen activiteit

Van Haaftenweg 4 De Heen

Varkenshouderij

Oprichten van een varkenshouderij

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken in te zien bij de gemeente Steenbergen.

Het besluit is op 20 augustus 2021 verzonden aan het bedrijf.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.