Officiele publicatie

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor onderstaande activiteit geen Mer opgesteld hoeft te worden.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Schenkeldijk ongenummerd te Dinteloord. De RWZI staat op naam van het Waterschap Brabantse Delta en het gaat om de activiteit: 'het vergroten van de capaciteit te zuiveren afvalwater naar 540 m3/uur (nu 450m3/uur)'.

Het besluit en bijbehorende stukken, dat verzonden is op 6 november 2019, zijn gedurende 6 weken (vanaf 11 november 2019) bij ons in te zien.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.

U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hier op volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Einde termijn: 23 december 2019