Officiele publicatie

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

BBurgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor de activiteit 'voorgenomen wijziging binnen de varkenshouderij' aan de Boonhil 29a te Kruisland geen Mer opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn, vanaf 30 april 2020, gedurende 6 weken in te zien bij het gemeentehuis te Steenbergen, Buiten de Veste 1 te Steenbergen.

Geen bezwaar en beroep

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open. De Raad van State heeft eerder bepaald dat sprake is van een zogenaamde beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij ze de belanghebbende – los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening – rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien. Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.