Officiele publicatie

Besluit van burgemeester en wethouders tot intrekking van de op 31 december 2019 bestaande lokale personeelsregelingen welke zijn omgezet in het Personeelshandboek Gemeente Steenbergen 2020

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

in aanmerking nemende,

 • -
  dat per 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treedt;
 • -
  dat de bestaande lokale rechtspositieregelingen per gelijke datum in overeenstemming dienen te worden gebracht met de regels uit het Burgerlijk Wetboek en vastgelegd dienen te worden in een personeelsreglement;
 • -
  dat over de omzetting van de lokale rechtspositieregelingen in een personeelshandboek overleg is gevoerd met de Ondernemingsraad (OR) en het Georganiseerd Overleg (GO);
 • -
  dat de OR en het GO, ieder voorzover het haar bevoegdheid aangaat, respectievelijk op 21 november 2019 en 26 november 2019, hebben ingestemd met het vaststellen van het Personeelshandboek Gemeente Steenbergen 2020;

verklaren respectievelijk besluiten :

 • 1.
  met ingang van 1 januari 2020 vast te stellen het Personeelshandboek Gemeente Steenbergen 2020, kenmerk BD1900666;

 • 2.
  het personeelshandboek digitaal beschikbaar te stellen aan alle werknemers van de gemeente Steenbergen, en de medezeggenschapsorganen GO en OR te informeren over het vastgestelde personeelshandboek;

 • 3.
  met ingang van 1 januari 2020 de op 31 december 2019 bestaande lokale personeelsregelingen welke zijn omgezet in het personeelshandboek in te trekken en de publicatie hiervan te laten verwijderen van de landelijke site www.overheid.nl, Dit betreft de navolgende regelingen:
  • -
   Regeling ambtseed/-belofte gemeente Steenbergen 2006;
  • -
   Regeling bedrijfshulpverleners gemeente Steenbergen 2016;
  • -
   Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen;
  • -
   Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering gemeente Steenbergen;
  • -
   Functieboek gemeente Steenbergen 2013;
  • -
   Conversietabel HR21 gemeente Steenbergen;
  • -
   Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiairs
  • -
   Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen;
  • -
   Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009;
  • -
   Nota integriteit gemeente Steenbergen;
  • -
   Regeling jaargesprekken gemeente Steenbergen 2009;
  • -
   Uitvoeringsregeling kledingvoorschriften gemeente Steenbergen;
  • -
   Regeling klokkenluiders gemeente Steenbergen 2002;
  • -
   Regeling maaltijdvergoeding bij avonddiensten en/of overwerk 2014;
  • -
   Regeling verstrekking oogbeschermingsmiddelen;
  • -
   Opleidingsplan gemeente Steenbergen 2003;
  • -
   Overgangreglement vorming ISD Brabantse Wal;
  • -
   Privacyreglement email- en internetgebruik;
  • -
   Regeling werving en selectie;
  • -
   Reiskostenvergoeding studiefaciliteiten en bezoek arbodienst;
  • -
   Vergoedingsregeling reiskosten woon- werkverkeer gemeente Steenbergen 2009;
  • -
   Regeling maximum aantal over te hevelen vrij opneembare verlofdagen;
  • -
   Werktijdenregeling gemeente Steenbergen 2014;
  • -
   Ziekteverzuimprotocol gemeente Steenbergen.
Steenbergen, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, de burgemeester,
M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt MBA