Officiele publicatie

Besluit van de gemeenteraad houdende wijziging van de Bouwverordening

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2018

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

Reparatiewet BZK 2014

besluit:

ARTIKEL I

De Bouwverordening wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bevoegd gezag’, ‘bouwbesluit’, ‘bouwtoezicht’, ‘gebruiksoppervlakte’, ‘hechtgebonden asbest’, ‘NVN’, ‘straatpeil’ en ‘weg’ en wordt, in de begripsbepaling van ‘bouwwerk’, na ‘of ander materiaal,’ ingevoegd ‘met inbegrip van een gedeelte daarvan,’.

2. In het tweede lid wordt in de aanhef ‘mede’ vervangen door ‘verder’, vervallen de begripsomschrijvingen van ‘bouwwerk’ en ‘gebouw’ en worden twee begripsomschrijvingen toegevoegd, luidende:

- bevoegd gezag: dat wat daaronder wordt verstaan in de Woningwet;

- omgevingsvergunning voor het bouwen: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

B.

In hoofdstuk 2 vervalt paragraaf 5.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Steenbergen, 27 september 2018
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter
drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA