Officiele publicatie

Bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Oostgroeneweg Dinteloord (NL.IMRO.0851.dtlBPoostgrwg-o001) op 29 september 2011 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft het realiseren van een woningbouwwijk met bijbehorende infrastructuur op de locatie van de voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg in Dinteloord, op de percelen kadastraal bekend Dinteloord, sectie F, nummers 4090, 3666 en 3735.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • c.
  op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van

het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform
 • c.
  artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;
 • d.
  iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.