Officiele publicatie

Bestemmingsplan Steenbergen-Zuid 2e herziening: Wipstraat, gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Wipstraat” op 27 september 2012 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan betreft de verruiming van de gebruiks en bouwmogelijkheden van het perceel van de Pionier aan de Wipstraat 4 te Steenbergen, sectie Q nr. 29 ged., 2385, 5300 en 5301 ged..

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 15 oktober tot en met 26 november 2012 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0851.sbgBPstbzuid2h-v001.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • b.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht.