Officiele publicatie

Bestemmingsplan te wijzigen voor de vergroting van het agrarisch bouwblok op het perceel Boompjesdijk 11 Dinteloord, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestemmingsplan te wijzigen voor de vergroting van het agrarisch bouwblok op het perceel Boompjesdijk 11 in Dinteloord, kadastraal bekend sectie H, nummers 615, 616 en 588.

Het ontwerp ligt vanaf 31 januari 2013 zes weken ter inzage:

Iedereen kan binnen de termijn van ter inzage legging:

  • a.
    schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
    mondeling zienswijzen kenbaar maken bij de heer mr. H.H.C. (Harold) Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0167.