Officiele publicatie

Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Blauwstraat 9 te Steenbergen

Op 8 oktober 2018 heb ik een Drank- en horecawetvergunning en een exploitatievergunning verleend voor het exploiteren van een afhaalcentrum aan de Blauwstraat 9 te Steenbergen. De Drank – en horecawetvergunning is  geregistreerd onder nummer ZK18002001 en de exploitatievergunning onder nummer ZK18002002.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien,kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 9 oktober 2018 

Einde bezwaartermijn 21 november 2018