gemeente Steenbergen | Geen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevingsvergunning Zonneveld de Eendracht te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Geen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevingsvergunning Zonneveld de Eendracht te Nieuw-Vossemeer

Op 16 juli 2020 is voor de realisatie van Zonneveld de Eendracht te Nieuw-Vossemeer een aanmeldingsnotitie voor een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend. De initiatiefnemer is voornemens om een tijdelijk zonnepark (voor een periode van maximaal 25 jaar) te realiseren met een bruto-oppervlakte van circa 51 hectare ten noordwesten van de kern Nieuw-Vossemeer nabij de Oude Dijk op de percelen kadastraal bekend als VSM02 sectie A nummer 406 (gedeeltelijk) en VSM02 sectie A nummer 434 (gedeeltelijk).

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben op 4 augustus 2020 besloten dat door de initiatiefnemer geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Burgemeester en wethouders van Steenbergen zijn van mening dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, niet tot zodanige nadelige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken liggen vanaf 13 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen.

Bezwaar en beroep

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, tel. 14 0167.

Steenbergen,

12 augustus 2020 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, mr. M. de Jong
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling