Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats Raadhuisplein te Dinteloord hier de titel in]

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

verwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van ….., niet woonachtig in de gemeente Steenbergen maar bedrijfsmatige activiteit uitvoerend aan het Raadhuisplein te Dinteloord,  om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen aan het Raadhuisplein tegenover nummer 9;

dat aanvrager deze persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aanvraagt gezien zijn lichamelijke beperking;

dat aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats;

dat aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart, type B;

dat aanvrager niet woonachtig is binnen de gemeente Steenbergen;

dat aanvrager bedrijfsmatige activiteiten uitvoert aan het Raadhuisplein te Dinteloord en dat dit, gezien zijn lichamelijke beperking, steeds lastiger wordt;

dat de medische noodzaak aanwezig is om de auto zo dicht mogelijk bij de winkel te kunnen parkeren;

dat op grond van de medische noodzaak van aanvrager het college heeft besloten een uitzondering te maken en een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats toe te kennen;

dat hierbij een afweging heeft plaatsgevonden tussen het persoonlijk en het algemeen belang;

dat het persoonlijk belang in deze zwaarder weegt dan het algemeen belang;

dat politiedistrict Markiezaten een positief politieadvies afgegeven heeft voor betreffende gehandicaptenparkeerplaats op 15 januari 2019;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLU ITEN:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in  op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: PF-354-V vermeld staat.

Steenbergen,

19 februari 2019
Hoogachtend
burgemeester en wethouders van Steenbergen, De secretaris, De burgemeester, M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt 

Bezwaar

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.