Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen – Geslotenverklaring en aanleg algemene mindervalidenplaats Kade Steenbergen

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat gebleken is dat er op de Kade in Steenbergen, ter hoogte van de haven aan de zijde van de Fabrieksdijk, klachten en meldingen bekend zijn over het parkeren;

dat gebleken is dat de betreffende weg tot een parkeerschijfzone (“blauwe zone”) behoort en dat dit niet conform eerdere afspraken is;

dat het voor wat betreft motorvoertuigen de bedoeling is dat van betreffende weg uitsluitend bewoners en ondernemers van de percelen met de adressen Kade 1, 3 en 5 en Fabrieksdijk 1, 3, 3a, 5, en 9 gebruik maken, zowel voor het rijden over de weg als er parkeren;

dat aanvullend laden en lossen mogelijk moet blijven ten behoeve van zowel de aanliggende percelen als ook voor de aan de weg gelegen ligplaatsen van pleziervaartuigen;

dat er door bewoners en ondernemers van percelen aan betreffende weg overlast wordt ervaren door geparkeerde motorvoertuigen die er geen bestemming hebben en dat dit leidt tot een hoge parkeerdruk en tot een onnodig vol en rommelig straatbeeld;

dat zodoende een parkeerverbodszone wordt ingesteld voor betreffende deel van de Kade door middel van het plaatsen van de verkeersborden “begin parkeerverbodszone” (bord E01-zb) bij het inrijden vanaf de Fabrieksdijk en “einde parkeer­verbods­zone” (bord E01-ze) nabij het parkeer­terrein bij het Havenpad;

dat aanvullend de betreffende weg door “doorgaand verkeer” richting de Lindenburghlaan gebruikt wordt als alternatief voor de route via de Fabrieksdijk en dat de weg daar niet op ontworpen is;

dat zodoende een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen middels verkeersbord C12 wordt ingesteld voor betreffende deel van de Kade, met daarbij een uitzondering voor laden en lossen door middel van een onderbord;

dat ter verduidelijking een onderbord wordt toegevoegd met de tekst “uitgezonderd ontheffing­houders”;

dat er aan elk van de genoemde percelen een ontheffing word verstrekt op dit parkeerverbod en op deze geslotenverklaring en dat deze ontheffing leesbaar achter de voorruit van het geparkeerde motorvoertuig wordt geplaatst;

dat het verkeersbord “begin parkeerschijfzone” (E10-zb) wordt verwijderd;

dat aanvullend op het parkeerterrein aan de overzijde, nabij de West-Havendijk, een minder­validen­­parkeerplaats wordt gerealiseerd door het aanwijzen van een bestaand parkeervak als zodanig met verkeersbord E06 en een aanduiding “rolstoel” op het wegdek;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 12 april 2019, dat geen bezwaar bestaat tegen zowel het instellen van een parkeerverbodszone als een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen met uitzondering van laden en lossen, tegen het instellen van een mindervalidenparkeerplaats als tegen het verwijderen van het bord parkeerschijfzone;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

BESLUIT EN:

  • 1.
    Verkeersborden zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen c.q. te verwijderen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen,

28 mei 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.