gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Instellen eenrichtingsverkeer - Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Instellen eenrichtingsverkeer Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer

Afdeling Beheer, Ruimte en Accommodaties

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende :

dat de Kees van de Sandestraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Nieuw-Vossemeer;

dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

dat dit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat op bovengenoemde weg de profielbreedte niet toereikend is voor het toestaan van tweezijdig verkeer;

dat bovengenoemde weg hierdoor moeilijk of niet toegankelijk is voor hulpdiensten in geval van calamiteiten;

dat dit leidt tot ongewenste en verkeersonveilige situaties;

dat het om die reden wenselijk wordt geacht om eenrichtingsverkeer in te stellen in de bovengenoemde straat;

dat deze verkeersmaatregel uitvoerig met de bewoners is besproken tijdens de inloopavonden;

dat belanghebbenden voldoende in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over de verkeersmaatregel te geven;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsweg aanduiden een verkeersbesluit is vereist;

dat (brom)fietsers uitgezonderd worden van het eenrichtingsverkeer;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het aanbrengen van verkeersborden die een eenrichtingsverkeer aanduiden strekt tot het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van de weg;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten;

dat de politie op 12 december 2019 een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

BESLUIT EN:

 • 1.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer in de richting van de Merijntje Gijzenstraat door het aanbrengen van de borden C03 en C02, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
 • 2.
  Het aanbrengen van onderborden onder het eenrichtingsverkeer met de tekst: uitgezonderd (brom)fietsers;
 • 3.
  Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
 • 4.
  Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

 

Steenbergen,

15 januari 2020
Hoogachtend.
burgemeester en wethouders van Steenbergen, namens deze, R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties
Overzicht van dete plaatsen en de te verwijderen verkeersborden:

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.