gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Instellen eenrichtingsverkeer - Wilhelminastraat te Dinteloord

Officiele publicatie

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Wilhelminastraat Dinteloord

Eenrichtingsverkeer instellen in westelijke richting in de Wilhelminastraat te Dinteloord.

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  dat de Wilhelminastraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

  dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

  dat dit een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

  dat de Wilhelminastraat op korte termijn onderhouden moet worden;

  dat de bewoners van de Wilhelminastraat aangegeven hebben een parkeerprobleem te ervaren;

  dat door parkeervoorzieningen te maken aan beide zijdes het parkeerprobleem bestreden wordt maar als gevolg heeft dat de wegbreedte niet toereikend is om verkeersbewegingen in twee richtingen toe te staan;

  dat het om die reden wenselijk wordt geacht om een eenrichtingsverkeer in te stellen in de Wilhelminastraat;

  dat er rekening gehouden is met de bestaande verkeerscirculatie in de directe omgeving en dat deze wijziging geen grote nadelige effecten heeft;

  dat op basis van artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit genomen moet worden voor het plaatsen van borden A t/m G van bijlage 1 RVV 1990 en verkeerstekens;

  dat voor het instellen van eenrichtingsverkeer borden C02 en C03 geplaatst dienen te worden en dat deze borden op basis van artikel 12 alleen geplaatst mogen worden na het nemen van een verkeersbesluit;

  dat deze maatregel noodzakelijk is om de doorstroming in de bovengenoemde straten te verbeteren;

  dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie, district Markiezaten (positief politieadvies 28-09-2023);

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

  besluiten:

  • Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Wilhelminastraat te Dinteloord vanaf de Westgroeneweg richting de Groene Kruisstraat zoals in de bijgevoegde tekening staat aangegeven door het aanbrengen van de borden C02 en C03, conform bijlage 1 van het RVV 1990;
  • Het plaatsen van de borden volgens bijgevoegde tekening;
  • Dit besluit treedt in werking 1 dag nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

  Steenbergen,

  06 oktober 2023
  Hoogachtend,
  burgemeester en wethouders van Steenbergen
  Namens dezen,
  Teamleider BRA
  G. Beijers

  Mededelingen

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.