gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - instellen van een inhaalverbod - Steenbergseweg Dinteloord

Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen Inhaalverbod Steenbergseweg

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990);

De Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Overwegende dat:

dat de Steenbergseweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

dat deze weg in beheer is bij gemeente Steenbergen;

dat de weg die hiervoor benoemd is een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de hiervoor benoemde wegen zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen (50km/uur) en deze weg daarmee belangrijk is voor de afwikkeling van het verkeer;

dat de bewoners van de Steenbergseweg kenbaar hebben gemaakt dat er te veel bebording staat in de straat waardoor de verkeerssituatie als onduidelijk wordt ervaren;

dat ten alle tijden de veiligheid van alle weggebruikers gewaarborgd moet worden;

dat het gewenst is wegens de verkeersveiligheid maatregelen te nemen om de situatie te verbeteren;

dat in het verleden een inhaalverbod ingesteld is waarbij voertuigen niet ingehaald mogen worden met uitzondering van landbouwvoertuigen;

dat in januari 2021 de maximum snelheid voor landbouwvoertuigen verhoogd is naar 40km/uur voor voertuigen met een kenteken;

dat gezien de verkeerssituatie het niet wenselijk is dat weggebruikers elkaar inhalen;

dat gelet op

– artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens genoemd in artikel 12 van het BABW, alsmede voor de daar onder aan te brengen, te wijzigen of te verwijderen onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

– artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, voor zover wijzigingen van de inrichting van de weg, of voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien deze leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken;

– artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

– artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het uitvoeren van de hiervoor beschreven verkeersmaatregel;

– artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersadviseur van de Politie;

– dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op en de bruikbaarheid van de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

BESLUIT

  • 1.
    Het instellen van een inhaalverbod voor alle voertuigen op de Steenbergseweg door middel van het aanbrengen van een doorgetrokken streep.
  • 2.
    Het intrekken van de uitzondering dat landbouwvoertuigen wel ingehaald mogen worden door het verwijderen van de aanwezige borden.

Steenbergen,

26 augustus 2022
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenbergen, G. Modderkolk

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.