gemeente Steenbergen | gemeente Steenbergen - Intrekking verkeersbesluit parkeerverbod - Raadhuisplein Dinteloord

Officiele publicatie

Intrekking verkeersbesluit parkeerverbod Raadhuisplein Dinteloord

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

 • 1.
  Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);
 • 2.
  Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
 • 3.
  Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 • Overwegende:

  dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  dat het Raadhuisplein ligt binnen de bebouwde kom van Dinteloord;

  dat deze wegen in beheer zijn bij gemeente Steenbergen;

  dat dit een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

  dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

  dat middels verkeersbesluit stcrt-2023-98989 voor de locatie Raadhuisplein, een parkeerverbod geldt tussen 6 en 10 april 2023.

  dat de locatie voor de Paaskermis van 6 t/m 10 april 2023 inmiddels is gewijzigd;

  dat gezien het feit dat de verkeersmaatregel niet meer noodzakelijk is en de bebording niet is geplaatst, kan dit verkeersbesluit ingetrokken worden;

  BESLUITEN

  • 1.
   Door het niet plaatsen van het bord E04 conform model Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 samen met de bijhorende onderborden wordt verkeersbesluit stcrt-2023-98989 opgeheven;
  • 2.
   Dit besluit treedt in werking direct nadat het verkeersbesluit via de reguliere kanalen is gepubliceerd.

  Steenbergen

  5 april 2023
  burgemeester en wethouders van Steenbergen,
  Namens deze, G. Beijers
  Teamleider BRA

  Mededelingen

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie ziewww.gemeente-steenbergen.nl. Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.