Officiele publicatie

Verkeersbesluit realisatie bushaltes Lindenburghlaan en Buiten de Veste gemeente Steenbergen

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende

dat het openbaar vervoer in de kern Steenbergen onder andere bestaat uit buurtbus 213 die rijdt tussen Oud Gastel en Wouw;

dat de gemeente voor de dienstregeling van 2020, het zogenaamde Exploitatieplan, het voorstel heeft gedaan om deze buurtbus ook te laten halteren bij Verpleeghuis Hof van Nassau aan de Lindenburghlaan en bij het gemeentehuis aan de Buiten de Veste, omdat de gemeente dit als belangrijke bestemmingen ziet die door openbaar vervoer bediend zouden moeten worden;

dat Arriva als concessiehouder van het openbaar vervoer en de buurtbusvereniging als uitvoerende organisatie dit voorstel positief hebben beoordeeld;

dat zodoende met ingang van de dienstregeling 2020 per 15-12-2019 de route van buurtbus 213 wordt doorgetrokken van het huidige keerpunt Busstation Steenbergen, gelegen aan de Burgemeester Van Loonstraat en eveneens per 15-12 zo te vernoemen als nieuwe haltenaam, via de Fabrieksdijk, Lindenburghlaan en Waterlinie naar Buiten de Veste;

dat er zodoende twee nieuwe bushaltes worden gerealiseerd: “Lindenburghlaan” gelegen nabij de entree van Hof van Nassau en “Buiten de Veste” gelegen nabij de entree van het gemeentehuis;

dat de halte Lindenburghlaan geen haltekommen krijgt en dat de buurtbus zodoende op de rijbaan halteert;

dat de gemeente een dergelijke halte toereikend acht voor de van toepassing zijnde wegcategorie, een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een snelheidslimiet van 30 km/u;

dat er door de gemeente Steenbergen een verkeers¬besluit dient te worden genomen om de verkeersborden “bushalte” (bord L03) te kunnen plaatsen om deze bushaltes mee aan te duiden;

dat de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State heeft uitgesproken dat het aanwijzen of opheffen van een bushalte een besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (zie ABRS 4 juli 1996, nr. H01.95.0574), dat tegen een dergelijk besluit bezwaar en beroep openstaat voor belang¬hebbenden, dat er feitelijk geen verschil bestaat tussen een Awb-besluit en een verkeersbesluit en dat zodoende vanwege de eenduidigheid voor het aanwijzen of opheffen van een bushalte ook een formeel verkeersbesluit vereist is;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gezien het bijgevoegde advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) d.d. 23 november 2019, dat geen bezwaar bestaat tegen het realiseren van de bushaltes Lindenburghlaan en Buiten de Veste;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

BESLUITEN:

  • 1.
    Verkeersbord zoals in navolgend overzicht van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat onder 1 genoemde verkeersmaatregelen in werking treden één dag na publicatie.

Steenbergen,

28 november 2019
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, Mvr. R. de Jonge
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Overzicht van het te plaatsen verkeersbord

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Situatietekening