gemeente Steenbergen | Gemeente Steenbergen - Verzamelverkeersbesluit laadpalen - Diverse locaties gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Rectificatie: Verzamelverkeersbesluit laadpalen Gemeente Steenbergen

In de publicatie van 26 augustus 2022 is bijlage 1 niet gepubliceerd, daarom deze gerectificeerde bekendmaking.

Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Steenbergen

Burgemeesters en wethouders van gemeente Steenbergen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

1. Het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

2. Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

3. Het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Overwegende:

- Dat het centrale doel van het nationale Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990;

- Dat als onderdeel van het Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is vastgesteld waarin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de gemeenten samen de NAL regio Zuid vormen en met de collectieve concessie afspraken uit het Klimaatakkoord voor elektrisch vervoer vormgeven;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg namens de gemeente Steenbergen een contract met Vattenfall hebben afgesloten voor “Plaatsing en exploitatie van slimme laadinfrastructuur”;

- Dat de gemeente via de provincie een concessieovereenkomst is aangegaan met Vattenfall voor het verlenen van openbare laaddiensten;

- Dat de provincies Noord-Brabant en Limburg met dit contract namens de deelnemende gemeenten invulling geven aan de doelstellingen en vereisten zoals opgenomen in de Nationaal Agenda Laadinfrastructuur (NAL);

- Dat een plankaart is opgesteld waarin 15 locaties zijn bepaald waar op basis van de geprognotiseerde behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;

- Dat in de data gedreven prioritering van de locaties het volgende is meegenomen: geaggregeerde verbruiksgegevens van reeds gerealiseerde laadlocaties in de omgeving en een data gedreven prognose van de te verwachten groei van het elektrisch vervoer in de omgeving tot 2025.

- Dat de laadlocaties op straat- en adresniveau zijn bepaald aan de hand van de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Steenbergen

- Dat de onderstaande verkeersmaatregelen, als bedoeld in artikel 2 WVW 1994, kan leiden tot het beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;

- Dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

- Dat de maatregel (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) strekt tot:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

3. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden;

- Dat het verkeersbesluit is voorgelegd aan de politie;

- Dat genoemde weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Steenbergen.

- Dat de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

- Dat de laadpaal gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. In beginsel wordt er één parkeerplek ingericht en bij veelgebruik wordt de tweede parkeerplek ook ingericht voor het opladen van elektrische auto’s;

- Dat door het tegelijk nemen van een verzamelverkeersbesluit voor alle locaties van de plankaart, de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van de laadinfrastructuur wordt verkort.

BESLUIT

Gelet op het bovenstaande, besluit de gemeente Steenbergen:

  • 1.
    Tot het aanwijzen van 32 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 ‘Lijst laadlocaties’ en bijlage 2 ‘Plaatsingskaart Openbaar Laadnetwerk’;
  • 2.
    Om bovenstaande reden de borden E04 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”

Steenbergen,

26 augustus 2022
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze, G. Modderkolk
Teammanager Beheer, Ruimte en Accommodaties

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Bijlage 1

De gemeente Steenbergen heeft besloten om ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaatsen te reserveren in de gemeente Steenbergen.

De locaties

  • 1.
    Laadpaal ID 0851-44: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Iepstraat 4, 4651KK Steenbergen
  • 2.
    Laadpaal ID 0851-52: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Prinses Irenestraat 39, 4671CV Dinteloord
  • 3.
    Laadpaal ID 0851-63: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kapelaan Kockstraat 54, 4651XE Steenbergen
  • 4.
    Laadpaal ID 0851-87: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Wilgepad 4, 4651JV Steenbergen
  • 5.
    Laadpaal ID 0851-94: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Boekhout 10, 4651HC Steenbergen
  • 6.
    Laadpaal ID 0851-106: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oostdam 29, 4651AT Steenbergen
  • 7.
    Laadpaal ID 0851-118: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Kartuizerstraat 2, 4651XZ Steenbergen
  • 8.
    Laadpaal ID 0851-148: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Het Steen 35, 4671HT Dinteloord
  • 9.
    Laadpaal ID 0851-151: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Ruiterstallen 7, 4651ER Steenbergen
  • 10.
    Laadpaal ID 0851-152: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Van Hoogendorpstraat 4, 4651EM Steenbergen
  • 11
    Laadpaal ID 0851-153: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Oostdam 57, 4651AV Steenbergen
  • 12
    Laadpaal ID 0851-154: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Noorddonk 58, 4651ZA Steenbergen
  • 13
    Laadpaal ID 0851-156: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Seringenlaan 42, 4651KT Steenbergen
  • 14
    Laadpaal ID 0851-157: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de De Galjoen 16, 4671DZ Dinteloord
  • 15
    Laadpaal ID 0851-61: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Waterlinie 78, 4652GB Steenbergen
  • 16
    Laadpaal ID 0851-116: Twee parkeerplaatsen ten hoogte van de Visserstraat 35, 4651 BH Steenbergen

Bijlage 2

De locaties op detailniveau

Laadpaal ID 0851-44: Iepstraat 4, 4651KK Steenbergen

Coordinaten: 51.576507345488494, 4.316200111960029

Laadpaal ID 0851-52: Prinses Irenestraat 39, 4671CV Dinteloord

Coordinaten: 51.637368493657334, 4.365223089353122

Laadpaal ID 0851-63: Kapelaan Kockstraat 54, 4651XE Steenbergen

Coordinaten: 51.57809457588826, 4.328667797764979

Laadpaal ID 0851-87: Wilgepad 4, 4651JV Steenbergen

Coordinaten: 51.575158491779234, 4.316450992666745

Laadpaal ID 0851-94: Boekhout 10, 4651HC Steenbergen

Coordinaten: 51.573769099960856, 4.310782085224133

Laadpaal ID 0851-106: Oostdam 29, 4651AT Steenbergen

Coordinaten: 51.588140074527445, 4.320662552374841

Laadpaal ID 0851-118: Kartuizerstraat 2, 4651XZ Steenbergen

Coordinaten: 51.57651708769828, 4.332356160510557

Laadpaal ID 0851-148: Het Steen 35, 4671HT Dinteloord

Coordinaten: 51.630705333180316, 4.374111256410913

Laadpaal ID 0851-151: Ruiterstallen 7, 4651ER Steenbergen

Coordinaten: 51.58685121612004, 4.321103574358176

Laadpaal ID 0851-152: Van Hoogendorpstraat 4, 4651EM Steenbergen

Coordinaten: 51.58626178239177, 4.321631964609168

Laadpaal ID 0851-153: Oostdam 57, 4651AV Steenbergen

Coordinaten: 51.58896511893565, 4.322348454339306

Laadpaal ID 0851-154: Noorddonk 58, 4651ZA Steenbergen

Coordinaten: 51.591403895356194, 4.3246428082889565

Laadpaal ID 0851-156: Seringenlaan 42, 4651KT Steenbergen

Coordinaten: 51.579726639005486, 4.320776851104455

Laadpaal ID 0851-157: De Galjoen 16, 4671DZ Dinteloord

Coordinaten: 51.63395012086619, 4.3716378623105925

Laadpaal ID 0851-61: Waterlinie 78, 4652GB Steenbergen

Coördinaten: 51.59177181915837, 4.313904498745018

Laadpaal ID 0851-116: Visserstraat 35, 4651 BH Steenbergen

Coördinaten: 51.58721419299246, 4.3167088476103