Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” (NL.IMRO.0851.bgBPstbherziening1-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De behandeling van de zienswijzen is opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen – 1e herziening’ die als bijlage is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen ambtshalve gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen – 1e herziening’. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

 

 • dat het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening” vanaf 5 september 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Steenbergen,

5 september 2018 namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling