Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Vaststelling bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” (NL.IMRO.0851.bgBPmoerstrweg154-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op het nader archeologisch onderzoek dat is verwerkt in de toelichting, regels en op de verbeelding. Daarnaast zijn wijzigingen in het plan doorgevoerd, zodat het beter aansluit bij het op 28 juni 2018 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen – 1e herziening”. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.
 • dat het bestemmingsplan “Moerstraatseweg 154 Steenbergen” vanaf 27 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Steenbergen,

27 februari 2019 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling