Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Zuidzeedijk 19a”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 • dat het college op 21 augustus 2018 het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Zuidzeedijk 19a” (NL.IMRO.0851.bgWPzuidzeedijk19a-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan hebben betrekking op de borging van de kwaliteitsverbetering van het landschap en zijn verwerkt in het vastgestelde wijzigingsplan;

 

 • dat het wijzigingsplan vanaf 29 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 • dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan.

Steenbergen,

29 augustus 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling