Officiele publicatie

Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen Kom Kruisland 2013 en Kom Nieuw-Vossemeer, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2013 de bestemmingsplannen Kom Kruisland 2013 en Kom Nieuw-Vossemeer gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummers NL.IMRO.0851.klBPkomkl2013-v001 en NL.IMRO.0851.nvBPkomnv2012-v001).

Deze vastgestelde bestemmingsplannen zijn raadpleegbaar via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.gemeente-steenbergen.nl én liggen ter inzage van 15 augustus 2013 tot en met 27 september 2013 in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.