Officiele publicatie

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en bijbehorend milieueffectrapport, Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland met bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling (NL.IMRO.0851.bgBPdtlgeheel-v001) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied rondom de kern Dinteloord. Het is het buitengebied ten noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Het bestemmingsplan betreft een algehele actualisatie van het bestaande bestemmingsplan.

In beginsel zijn voor alle functies (agrarische bedrijven, andere bedrijven en burgerwoningen) de bestaande bouwblokken overgenomen. Ontwikkelingsruimte wordt met name geboden door afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden. Met het bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van het Steenbergse Buitengebied.

Gewijzigde vaststelling

Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan op verschillende punten gewijzigd. Daarnaast zijn er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bij het bestemmingsplan behorende bijlage ‘Nota van Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en bijbehorende ontwerpPlanMER-bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland.

Milieueffectrapport

Voor het bestemmingsplan is tevens een plan-MER en aanvulling plan-MER bij de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland vastgesteld.

Een milieueffectrapport is verplicht, omdat:

  • er ruimte wordt geboden voor uitbreiding van de veehouderijen binnen de bestaande bouwvlakken (nog niet benutte uitbreidingsruimte), voor omschakelingsmogelijkheden en voor uitbreiding van de grondgebonden veehouderijen via wijzigingsbevoegdheden. De uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderijen zijn groter dan de betreffende drempelwaarden in het Besluit milieueffectrapportage;
  • er een passende beoordeling is opgenomen in verband met de mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 15 april 2013 een Toetsingsadvies over het milieueffectrapport uitgebracht. Naar aanleiding van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is een aanvulling op het milieueffectrapport vastgesteld.

Het doel van het plan-MER met de aanvulling is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten zijn gebruikt als onderbouwing van het vastgestelde bestemmingsplan.

Reactieve aanwijzing

De provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) heeft naar aanleiding van de inhoud van het vastgestelde bestemmingsplan besloten om een reactieve aanwijzing te geven. De aanwijzing heeft betrekking op de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor de realisatie van teeltondersteunende kassen op het agrarische bouwvlak binnen de groenblauwe mantel (artikel 3.2.2 en 3.4.4 van de regels van het vastgestelde bestemmingsplan). Het aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat de desbetreffende onderdelen van het bestemmingsplan, waartegen de aanwijzing zich richt, geen deel blijven uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan, het bijbehorend milieueffectrapport met aanvulling en de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant liggen vanaf 15 augustus 2013 gedurende de beroepstermijn ter inzage:

Beroep

De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, ofwel 16 augustus 2013.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en tevens rechtstreeks tegen het reactieve aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden tegen het aanwijzingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Voorlopige voorziening

Een ingesteld beroep schorst de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt, met uitsluiting van de onderdelen waarop de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant betrekking heeft, daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer mr. M. de Jong van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Steenbergen, tel. 14 0167.

Meer Informatie:

www.gemeente-steenbergen.nl > Actueel > Bekendmakingen.