Officiele publicatie

Kennisgeving gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kort Eind 1”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Kort Eind 1” (NL.IMRO.0851.bgWPkorteind1-o001) ter inzage wordt gelegd. Met dit plan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ op het perceel Kort Eind 1 in Steenbergen gewijzigd naar de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’;

 

 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 19 april 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

Steenbergen,

18 april 2018 Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, drs. ing. J.M.P.C. Groenland
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling