Officiele publicatie

Molenweg 27, 4651 CG te Steenbergen (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000798 )

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van artikel 2.1, 2.12 en 2.13 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ te verlenen voor het tijdelijk bewonen van het nieuwe bijgebouw en het tijdelijk in stand houden van de oude schuur ten behoeve van opslag aan de Molenweg 27, 4651 CG te Steenbergen 

Ter inzage legging ontwerp beschikking

Het ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 februari 2015, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indien en zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543424.